Projekt Nr UDA-RPWM.01.01.10-28-0010/11-00 „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości  w Gminie Ostróda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
 
Ostróda, 16  października 2013r.
ZP.271.3.2013
 
Strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
 
Dotyczy procedury przetargowej na,, Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” .
Działając na podstawie art. 92 ust.2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 907. ze zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda  wybrano ofertę nr 4 złożoną przez   Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane  ,,INSPEC” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn  za cenę ofertową brutto  48.954,00zł. Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane  ,,INSPEC” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn     uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
 
 
Oferta
Nazwa Wykonawcy
punkty
1.
SAFEGE  Oddział w Polsce
ul. Solec 22
00-410 Warszawa
23,55
2.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
26,13
3.
Zakład Budownictwa Mostowego
Inwestor Zastępczy S.A.
ul. Jagiellońska 88,B.51BC, lok. 36
03-215 Warszawa
12,30
5.
Grontmij Polska sp. z oo.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
23,35
 
Ostróda: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda.
Numer ogłoszenia: 386318 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda, który realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, zwanego dalej Projektem. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: -Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości 2.Przedmiot Projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych opisanych szczegółowo w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3.Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu będzie realizowany w następujących etapach: Etap I: Faza przetargowa i projektowa Etap II: Faza organizacji i wykonania robót budowlanych, sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, promocji, odbiorów i oddania do użytkowania a także w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawcę Projektu i o b e j m u j e : 1)zarządzanie Projektem w imieniu i na rzecz Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy mające na względzie prawidłowe przygotowanie, realizowanie i ukończenie Projektu , które będzie obejmowało w szczególności: a)organizację, b)koordynację, c)nadzór, d)monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym 2)przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu; 3)ścisła współpraca z autorami Programu Funkcjonalno-Użytkowego Projektu przy wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu 4)profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad dokumentacją projektową i robotami budowlanymi we wszystkich branżach zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez wyznaczenie ze swego grona inspektorów nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienie koordynacji ich pracy (art. 27) 5)administrowanie i koordynowanie wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu; 6)zarządzanie, monitorowanie i kontrola postępu wykonania Kontraktów pod względem organizacyjnym, technicznym, czasowym i finansowym wraz z raportowaniem, które będzie uwzględniać zarówno wskaźniki fizyczne jak i finansowe, koszty, terminy, kontrolę budżetu i działania zapobiegawcze (jeśli będą konieczne); 7)rozliczenie rzeczowe i finansowe (częściowe, końcowe) Kontraktów, Projektu; 8)sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, raportów i sprawozdań; 9)natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji Kontraktu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 10)wsparcie merytoryczne w zakresie zaistniałych problemów na każdym etapie usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu; 11)prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Kontraktów ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawcy Projektu mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy robót, katastrof budowlanych itp.; 12)polubowne rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami Kontraktów; 13)szacowanie i weryfikowanie, jeśli zajdzie taka konieczność, robót zamiennych i/lub uzupełniających i/lub dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Projektu, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych, z uwzględnieniem konieczności stosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych; 14)prowadzenie technicznego, finansowego, czasowego i administracyjnego nadzoru nad robotami budowlanymi, egzekwowanie zgodności prowadzonych robót z: a)opracowanym przez Wykonawcę Projektu Programem Zapewnienia Jakości Robót, b)pozwoleniem na budowę, pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej, pozwoleniem wodnoprawnym, c)projektem (budowlanym i wykonawczym), d)wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części projektu, e)obowiązującym prawem, normami, f)zasadami wiedzy inżynierskiej, g)harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu sporządzonym przez Wykonawcę Projektu, h) harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do umów o dofinansowanie projektu, i) procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, j) wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części Projektu, k) warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z: Wykonawcą Projektu oraz umową o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, l) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu w zakresie wynikającym ze szczegółowego zakresu pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu ; 15)realizacja zobowiązań, praw i obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Projektu i wynikających w szczególności z: a)umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, b)wniosków o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wraz z załącznikami, c)wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, d)obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych; 16)wspieranie działań Zamawiającego we wszystkich czynnościach organizacyjnych, technicznych, administracyjnych i finansowych w trakcie realizacji Projektu oraz związanych z realizacją i kontrolą Projektu po jego zakończeniu przez służby kontrolne; 17) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego praw i obowiązków Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do Wykonawcy Projektu przez okres wynikający z umowy zawartej z wykonawcą Projektu; 18)występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Projektu, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 19)udział, na żądanie Zamawiającego, w kontrolach dotyczących realizacji Projektu, przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Instytucję Zarządzającą (IZ) oraz inne podmioty zewnętrzne uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów i przedstawianie na bieżąco wszelkich informacji, dokumentów i wyjaśnień; 20)stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego; 21)prowadzenie korespondencji związanej z realizacją Projektu; 22)kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy; 23)gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu (w tym między innymi: korespondencji, dokumentacji aplikacyjnej, monitoringowej, kontrolnej, fotograficznej z postępu robót, audytowej, umów o dofinansowanie wraz z aneksami) oraz protokolarne przekazanie tej dokumentacji Zamawiającemu po zakończeniu Projektu lub rozwiązaniu umowy z Zamawiającym; 24)pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym: Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu Cywilnego, procedurami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej; 25)udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi - na piśmie, w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wniosku, pisma lub innego dokumentu; 26)zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów i decyzji na każdym etapie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z odpowiedzialności za prawidłowość tych dokumentów i decyzji. 4.Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu przedstawiony został w Załączniku Nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, a planowane terminy realizacji usługi, warunki płatności, wartość szacunkowa Projektu przedstawione zostały w § 3 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5.Zakres usługi pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wymieniony w ust. 3 niniejszego paragrafu należy traktować łącznie ze szczegółowym zakresem pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy zakres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113 (parter, kasa) , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia.
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: - co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub, i inwestora zastępczego nad realizacją kontraktów na roboty budowlane, która spełnia łącznie następujące warunki: wartość brutto co najmniej jednego z nadzorowanych kontraktów na roboty budowlane nie mniejsza niż 5 000 000 zł, przy łącznym zakresie rzeczowym obejmującym co najmniej : - budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, - budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej Za usługi wykonane rozumie się takie, w ramach których nadzorowane kontrakty na roboty budowlane inwestycje zostały zakończone tj. dla nadzorowanych robót budowlanych zostały wydane protokoły odbioru robót, Świadectwa Przejęcia lub inne dokumenty o równoważnym znaczeniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                wykonawca wykaże,że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne; - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu, zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, - doświadczenie na stanowisku kierowniczym (np. w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera i/lub Kierownika Projektu lub,i Inżyniera Rezydenta) przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000 zł, - znajomość procedur przetargowych oraz kontraktowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) posiadający: - wykształcenie wyższe techniczne, - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru i , lub kierownik budowy, kierownik robót, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna) posiadający: - min 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru i,lub kierownik budowy, kierownik robót, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna) posiadający: - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru i,lub kierownik budowy, kierownik robót, - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża telekomunikacyjna) posiadający: - min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako inspektor nadzoru i,lub kierownik budowy, kierownik robót, - uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, Specjalista do spraw rozliczeń finansowych inwestycji posiadający: - wykształcenie średnie lub wyższe, - co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z rozliczaniem inwestycji, - doświadczenie w rozliczeniu dokumentacyjno - finansowym, sprawozdawczości, monitoringu w zakresie co najmniej jednej zakończonej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości brutto nie mniejszej niż 5 000 000 zł, Specjalista do spraw zamówień publicznych - wykształcenie średnie lub wyższe, - co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z prowadzeniem zamówień publicznych . UWAGA: 1) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku stanowisk, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych) należy rozumieć okres od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty. 2) Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie 2 funkcji przez 1 osobę w przypadku, gdy przewidziana przez Wykonawcę dana osoba posiada łącznie wymagane: kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 3) Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust.1 ustawy - Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
·                  określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca winien w wykazie wskazać usługi odpowiadające swym zakresem i wartością usługom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b.siwz. Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla usług wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku, którego opis został określony w Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b siwz.;
·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
·                  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Parafowany wzór umowy; 2. Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ; 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczność przedłużenia terminu umownego zakończenia przedmiotu zamówienia z uwagi na: a) wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadań objętych Projektem z przyczyn niezależnych od Inżyniera kontraktu; b) opóźnienia w rozpoczęciu lub w trakcie realizacji Projektu , odbiorach Projektu, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót, końcowego rozliczenia Projektu - o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Inżyniera kontraktu; c) wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej , wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania Projektu, opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego umową z wykonawcą na realizację Projektu, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji; d) przedłużenie procedury przetargowej, o ile nie wynika z przyczyn leżących po stronie Inżyniera kontraktu; e) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, odwołania do KIO itp. f) wystąpienie siły wyższej. Przez siłę wyższa rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia 2) zmianę wynagrodzenia Inżyniera kontraktu w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia odbędzie się w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; 3) zmianę warunków płatności w przypadku zmiany warunków płatności dla Wykonawcy Projektu; 4) zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Inżynier kontraktu oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa; 5) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe i przyczyny niezależne od Inżyniera kontraktu) przy pomocy, których Inżynier kontraktu realizuje przedmiot umowy. W wypadku zmiany osób przy pomocy, których Inżynier kontraktu realizuje przedmiot umowy wymienionych w ofercie Inżyniera kontraktu, nowe osoby powołane do pełnienia obowiązków muszą spełniać na dzień składania ofert wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji: 6) wystąpienia konieczności zmian osób Inżyniera kontraktu, w przypadku gdy Zamawiający uzna i udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Inżynier kontraktu obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na nowe osoby spełniające warunki określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego. 7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa , bądź wytycznych Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej lub Pośredniczącej w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 8) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 9) oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę; 10) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu wraz z projektem zmian do umowy (aneks) i pisemnym uzasadnieniem, na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany. 4. Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy Inżynierowi kontraktu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro , sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Program Funkcjonalno-Użytkowy - plik skompresowany o pojemności 117 MB
 
 
Załączniki w formacie edytowalnym
 
 
 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.09.2013, ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, odsłon: 1 403


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582434
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości