Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Informacja dotycząca otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 558920-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.
 

Gmina Ostróda: Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, , e-mail , , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI
Numer referencyjny: ZP.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa odwozu dzieci ze szkół po zakończeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych 3 razy w tygodniu w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” Usługa została podzielona na IV części. Konkretne dni tygodnia zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umów i po ustaleniu terminarza zajęć w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego 2017/2018. Zamawiający dopuszcza sytuację w której dowóz na czterech powyższych trasach odbywał się będzie w tych samych dniach i w tych samych godzinach.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy (części zamówienia). Każdy Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części, zgodnie z dokonanym wyborem. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o ofercie rozumie się przez to ofertę częściową składaną przez Wykonawcę na część zamówienia. Na każdą część przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję , o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 poz.1414 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie stawia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie zdolności technicznej - zdolność techniczna Część I- IV zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 busem na minimum 20 miejsc siedzących dopuszczonym do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem technicznym i rejestracją dla każdej z tras- części zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia. W przypadku składania oferty dla więcej niż jednej części, załącznik z wykazem należy wypełnić dla każdej części osobno. - w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji zadania: Części I-II-III-IV Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia / nie spełnia. W przypadku składania oferty dla więcej niż jednej części, załącznik z wykazem należy wypełnić dla każdej części osobno.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złozyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. aktualną licencję , o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz.1414 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący termin wykonania zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. Nr 5 do SIWZ); 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami(zał. Nr 4 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wraz z formularzem ofertowym należy złożyć: 1) Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wysokości należnego podatku; 3. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze. 4. W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 wpływają na łączną wartość umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej wartości umowy określonej w § 8 ust.2. 5. Wysokość wynagrodzenia netto, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega zmianie. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 2 , dokonywana będzie w drodze aneksu do umowy, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia. Zmiana dokonywana będzie ze skutkiem na dzień ustalonego przez Zamawiającego i wykazanego przez Wykonawcę wywarcia przez zmianę, o której mowa w ust. 2, wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić fakt zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 2 , oraz wykazać jej wpływ na koszty wykonania zamówienia w terminie 14 dni: od dnia, w którym wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nastąpił lub od dnia, w którym Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako przedsiębiorcy, mógł się o wpływie zmiany dowiedzieć. W przypadku zgłoszenia faktu zaistnienia zmiany po upływie terminu lub jej niezgłoszenia, Strony przyjmują, że zaistniała zmiana nie miała wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Wykonawca, celem wykazania wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, może posłużyć się dowolnym dowodem pozwalającym na obiektywną weryfikację wpływu rzeczonej zmiany, w szczególności dokumentami urzędowymi lub opiniami biegłych, przy czym zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany w zakresie: 1) terminu, od którego zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 2) wysokości wzrostu kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy wynikającego z tej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-04, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: trasa I- Tyrowo – Reszki – Nastajki – Ryńskie – Morliny – Ostróda – Kajkowo

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyrowie po zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu okresie od 4 września 2017 do 22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych wynikających z organizacji pracy szkoły. Miejsce podstawienia: Tyrowo – Reszki – Nastajki – Ryńskie – Morliny – Ostróda – Kajkowo. Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 35 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2940 km w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane karta pracy kierowcy. Za wykonana usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do Zamawiającego. Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych kosztów związanych z realizacją usługi).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:


Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Trasa II-Szyldak – Wyżnice – Ostrowin – Grabin – Grabinek – Górka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku po zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych wynikających z organizacji pracy szkoły. Miejsce podstawienia: Szyldak – Wyżnice – Ostrowin – Grabin – Grabinek – Górka. Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 29 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2436 km w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane karta pracy kierowcy. Za wykonana usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do Zamawiającego. Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych kosztów związanych z realizacją usługi).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:


Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Trasa III- Zwierzewo – Lubajny - Międzylesie – Stare Jabłonki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie po zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych wynikających z organizacji pracy szkoły. Miejsce podstawienia: Zwierzewo – Lubajny - Międzylesie – Stare Jabłonki. Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 24 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2016 km w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane karta pracy kierowcy. Za wykonana usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do Zamawiającego. Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych kosztów związanych z realizacją usługi).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: trasa IV Brzydowo – Ornowo - Smykowo – Rudno

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Brzydowie po zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych wynikających z organizacji pracy szkoły. Miejsce podstawienia: Brzydowo – Ornowo - Smykowo – Rudno. Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 19 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 1596 km w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane kartą pracy kierowcy. Za wykonaną usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do Zamawiającego. Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych kosztów związanych z realizacją usługi).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas podstawienia pojazdu zastępczego 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.07.2017, ostatnia aktualizacja: 16.08.2017, odsłon: 607


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292260
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości