Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                                      Ostróda, 16 kwietnia 2015 r.

Informacja o odwołaniu przetargu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony dnia 12 marca 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. nr 76/1 o pow. 12,63 ha i nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, położonej w obrębie Ornowo – wyznaczony na dzień 17 kwietnia 2015 r. na godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda.

Przyczyną odwołania przetargu jest niespełnienie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), tj. ogłoszenie o przetargu dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.04.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                                            Ostróda, 04 marca 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), uchwały Nr LVI/356/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. nr 76/1 o pow. 12,63 ha i nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, położonej w obrębie Ornowo.
 
Działki położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako działki ew. nr 76/1 i nr 76/2 o łącznej powierzchni 12,8303 ha, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda-Brzydowo, jadąc z Morlin do wsi Ornowo, około 0,5 km od zwartej zabudowy. Działki położone pomiędzy drogą asfaltową a lasem stanowiącym zieleń izolacyjną od jeziora Morliny. Wjazd na przedmiotowe działki odbywa się z drogi powiatowej. Teren z urozmaiconą rzeźbą, z lekkim pofałdowaniem. Na działkach znajdują się kępy drzewostanu liściasto-iglastego, które zostały sklasyfikowane jako ZP – tereny zieleni urządzonej oraz ZN – tereny zieleni naturalnej. Na działkach występują również drogi wewnętrzne KDW oraz droga publiczna KD. Nieruchomość jest nieuzbrojona. W chwili obecnej nieuprawiana rolniczo, odłogowana.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 31):
 • działka nr 76/1 przeznaczona jest pod:
  - MN.02, MN.03, MN.04, MN.05, MN.06, MN.07, MN.08, MN.09, MN.10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - ZP.02, ZP.03 – tereny zieleni urządzonej;
  - ZL.01 – tereny lasów;
  - ZN.12 – tereny zieleni naturalnej;
  - KD.02 – tereny dróg publicznych;
  - KDW.03, KDW.04, KDW.05, KDW.06 – tereny dróg wewnętrznych;
  - Kpj.01 – tereny ciągów pieszo-jezdnych.
 • działka nr 76/2 przeznaczona jest pod:
  - MN.01 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - ZL.01 – tereny lasów.
 
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 76/1 o pow. 12,63 ha i nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, położonej w obrębie Ornowo do przetargu ustala się w wysokości 1.723.400,- zł brutto (słownie: milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 172.340,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych)
      
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
 z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 172.340,00 zł w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 12 marca 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.03.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 13.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.04.2015, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582346
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości