Nasz znak: RGP.6840.14.2015
Ostróda, 14 czerwca 2016 r.
 
 
Informacja
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 3 czerwca 2016 r. został przeprowadzony II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 23/90 o pow. 1,4263 ha, położona w obrębie Górka.
 
     2. Działka nr 23/90 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044668/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedno małżeństwo, które wpłaciła wadium.
 
     4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 460.200,oo zł
/słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych/.
 
     W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 464.810,oo zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych/.
 
     5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Ryszard i Wiesława Zieja.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 czerwca 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.14.2015                                                                                     Ostróda, 22 marca 2016 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr IX/65/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Wójt Gminy Ostróda ogłasza
II przetarg ustny ograniczony
 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 23/90 o pow. 1,4263 ha, położonej w obrębie Górka.
 
Przetarg odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
Przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 23/90, położonej w obrębie Górka jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki, w sposób zapewniający zbywanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 
Wyszczególniona wyżej działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00044668/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 23/90 o pow. 1,4263 ha, położona jest w miejscowości Górka, po lewej stronie drogi krajowej nr 7, jadąc w kierunku Warszawy. Działka położona za budynkami magazynowo-produkcyjnymi.
 
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa przemysłowo-składowo-magazynowa. Kształt działki regularny, nieokreślony zbliżony do kwadratu ze ścięciem od strony północno-zachodniej oraz wypustką od strony południowo-zachodniej. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku południowym.
 
Działka niezagospodarowana i nieogrodzona. Przez środkową część działki przebiega linia gazociągu wysokiego ciśnienia ograniczająca możliwości inwestycyjne działki. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w sieć energetyczną łącznie z siłą 380V, wodną z sieci gminnej, gazową oraz telefoniczną.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII/366/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. nr 108, poz. 1647 z 03.09.2002 r.), działka nr 23/90, położona w obrębie Górka, przeznaczona jest pod:
  • 12-5SP – tereny projektowej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy;
  • 12BP – tereny adaptowanej zabudowy – bazy i składy o funkcji usługowo-produkcyjnej;
  • gA 100 – istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przewidziany do rozbudowy.
Cenę wywoławczą dla działki Nr 23/90 o pow. 1,4263 ha do przetargu ustala się w wysokości 460.200,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wniesienie stosownego wadium do dnia 30 maja 2016 r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu do dnia 1 czerwca 2016 r.
 
Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w pieniądzu PLN w kwocie 46.020,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia złotych) w terminie do dnia 30 maja 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 
Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 23/90:
  • 22.01.2016 r. - I przetarg ustny ograniczony.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 marca 2016 r. do 24 maja 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej  dnia 24 marca 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.03.2016, ostatnia aktualizacja: 14.06.2016, odsłon: 752

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766484
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved