Nasz znak: RGP.6840.53.2014                                                               Ostróda, 11 maja 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. W dniu 30 kwietnia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 270/10 o pow. 0,5800ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
  1. Działki nr 270/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
    Nr EL1O/00021791/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
  1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 76.400,oo zł /słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych/.
    W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 77.170,oo zł /słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych/.
  1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o.
    Niniejszą informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 11 maja 2015 r. do 19 maja 2015 r.

 

Nasz znak: RGP.6840.53.2014                                                              Ostróda, 23 marca 2015 r.

Ogłoszenie

           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./, § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 270/10 o pow. 0,5800 ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.

 
Działka położona w obrębie Lubajny, oznaczona jako działka ew. nr 270/10, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021791/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest w miejscowości Nowe Siedlisko. Nowe Siedlisko stanowi osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wybudowanymi w latach 30-tych XX wieku jako tzw. „domy robotnicze” oraz nowo wybudowane budynki mieszkalne położone wzdłuż drogi łączącej miejscowość Lubajny z miejscowością Zwierzewo.
 
Działka nr 270/10 znajduje się w zachodniej części miejscowości Nowe Siedlisko. Nieruchomość od strony wschodniej graniczy ze stacją uzdatniania wody, od strony północnej i zachodniej z nieruchomościami rolnymi. W pobliżu działki przeznaczonej do sprzedaży od strony południowej znajduje się zakład przetwórstwa mięsnego. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada dostęp do drogi gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda.
 
Działka niezabudowana, porośnięta trawą, niezagospodarowana oraz nieogrodzona. Przez środek działki przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia oraz kolektor deszczowy odprowadzający wody opadowe oraz wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody. Przedmiotowe sieci ograniczają możliwości inwestycyjne działki. W przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w akcie notarialnym ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz gminy dla przebiegającego przez działkę rurociągu.
Działka oznaczona numerem 270/10, położona w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko sklasyfikowane są jako RV o pow. 0,4200 ha, RVI o pow. 0,1100 ha i N o pow. 0,0500 ha.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 270/10 o pow. 0,5800 ha do przetargu ustala się w wysokości
76.400,- zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 8.000,00 zł w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Nowe Siedlisko i Lubajny.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Nowe Siedlisko i Lubajny, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 26 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. oraz gazecie Wyborczej w dniu 26 marca 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 25.03.2015, ostatnia aktualizacja: 12.05.2015, odsłon: 991


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582252
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości