Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                                Ostróda, 9 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 28 kwietnia 2017 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki o nr ew. 675/31 o pow. 0,2377 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
 1. Działka nr 675/31, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych).
 
 1. IV przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 10 maja 2017 r. do 18 maja 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.21.2013                                             Ostróda, 8 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 28 kwietnia 2017 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
 1. Działka nr 675/32, położona w obrębie Tyrowo stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr.).
 
 1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 56.360,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 gr.).
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Małgorzata i Piotr Zaniewscy.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 10 maja 2017r. do 18 maja 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 10.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

Nasz znak: RGP.6840.20.2013, dot. również: RGP.6840.21.2013                          Ostróda, 8 marca 2017 r.
             
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:
 
 • Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha,
 • Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
 
Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo przy ul. Kolorowej Tęczy w kierunku zachodnim w niedalekim sąsiedztwie (ok. 320 m) od drogi krajowej nr 16. Wieś Tyrowo położona jest w odległości ok. 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy.
Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r. ww. działki przeznaczone są pod 6MU - zabudowę mieszkalno-usługową.
Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową - osiedle. Teren w przeważającej części jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na własny koszt, na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
 
 • Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, cena wywoławcza 58.100,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, cena wywoławcza 55.800,- zł, wadium 5.000,- zł.
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
 • Nr 675/31 - o godz. 1000;
 • Nr 675/32 - o godz. 1100.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działek nr 675/31 i nr 675/32:
 • 26.02.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
 • 26.08.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
 • 09.01.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 marca 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 16 marca 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.03.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 16.03.2017, ostatnia aktualizacja: 10.05.2017, odsłon: 932


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292320
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości