Ostróda, 10 maja 2016r.
ZP.271.2.2016
 
Strona Internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
 
Dotyczy „Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.
 
        Działając na podstawie art. 92 ust.2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie  Remonty cząstkowe dróg  o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.
 
Część nr  1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z materiału Wykonawcy  wybrano ofertę  nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Paweł Łapkiewicz, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo za cenę ofertową brutto 22,14 za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR Paweł Łapkiewicz, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg,  i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 35,26 punktów
Część nr  2  - remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym z materiału Wykonawcy wybrano ofertę  nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda  za cenę ofertową brutto 13,90zł za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda ,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg,  i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 39,63 punktów.
 
Część nr  3- remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy wybrano ofertę  nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda  za cenę ofertową brutto 15,40zł za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda ,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg,  i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 38,18 punktów.
 
Część nr  4- remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego wybrano ofertę  nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda  za cenę ofertową brutto 8,90zł za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda ,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg,  i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 39,36 punktów.
 
Część nr  5- remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału Wykonawcy
wybrano ofertę  nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda  za cenę ofertową brutto 21,00zł za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda ,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty  złożyły firmy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg,  i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o., ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 50,25 punktów.
 
Część nr  6 profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną  wybrano ofertę  nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda  za cenę ofertową brutto 0,13zł za m2, Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne,  ,,CEZAR” Bogusława Zajkowska, ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda ,  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. Kryterium czas reakcji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.  Była to jedyna oferta złożona na tą cześć zamówienia.

 

Ostróda: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016
Numer ogłoszenia: 88894 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg o nawierzchni gruntowej i dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Ostróda. Zakres rzeczowy w zakresie remontów cząstkowych dróg gruntowych i dróg o nawierzchni bitumicznej z podziałem na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, zgodnie z dokonanym wyborem.) a) Część nr 1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją z materiału Wykonawcy Jednostką obmiarową jest 1m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: w miejscach wyznaczonych do remontu należy usunąć skruszony materiał czyścić powierzchnię a następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 1-2 l/m2 nieco szerzej poza odwód uszkodzenia i równomiernie rozsypać grys 6,3 do10,0 w ilości 7-9 dm2/m2. Czynności te należy powtórzyć aż do wypełnienia głębszych ubytków. Miejsce remontu wstępnie zagęścić następnie całą naprawioną nawierzchnię skropić emulsją asfaltową w ilości 1,3 - 1,5 dm2/m2 i równomiernie rozsypać grys 2-4 w ilości 6-8 dm2/m2.Do zagęszczenia przystąpić po rozpoczęciu procesu wiązania charakteryzującego się zmianą barwy emulsji na ciemniejszą. Przyjmuje się średnią grubość wyboju 6-10 cm. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każdy następny 1 cm głębokości. Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie niższej niż 100 C. b) Część nr 2 - remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym z materiału Wykonawcy frakcji 0.31,5 mm do 0,43 mm. Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 wyremontowanej nawierzchni gr. śr. 0,12 mb. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: -transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 25 km od siedziby Gminy, -w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek w nawierzchni drogi gruzem betonowym skruszonym, w zależności od potrzeb i zagęścić, -po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. c) Część nr 3 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Wykonawcy. Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: -transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy -w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić, -wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału, -po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. d) Część nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem z materiału Zamawiającego. Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: -transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy -w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek destruktem w zależności od potrzeb i zagęścić -wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału -po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. e) Część nr 5 - remont dróg gruntowych mieszanką stabilizacyjną 0-31,5 mm z materiału Wykonawcy Jednostką obmiarową jest wykonanie 1 m2 o grubości 0,12 mb. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności: -transport materiału na wyznaczone miejsce wbudowania do 30 km od siedziby Gminy -w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek mieszanką stabilizacyjną w zależności od potrzeb i zagęścić -wyprofilować drogę w miejscu wbudowanego materiału -po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. f) Część nr 6 - profilowanie dróg gruntowych równiarką samojezdną. Jednostką obmiarową jest 1 m2 drogi. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego: Profilowanie drogi: Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykonania rowków odwadniających głębokości max. 20 cm z jednoczesnym przemieszczeniem uzyskanego gruntu na koronę drogi. Przemieszczony grunt wyrównuje się w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy użyciu równiarek samojezdnych. Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania równiarka powinna: -wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, -odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein, nadać odpowiedni profil poprzeczny w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia, -wykonać rowy odwadniające głębokości max.20 cm wzdłuż profilowanej drogi. Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 dnia. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i z zachowaniem 5% spadku poprzecznego należy wykonać poprzez kolejne przejścia równiarki O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń, na zasadzie spełnianie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń, na zasadzie spełnianie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń, na zasadzie spełnianie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń, na zasadzie spełnianie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń, na zasadzie spełnianie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - czas na rozpoczęcie realizacji robót - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 4) Zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 7 umowy. 5) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data przekazania do publikacji: 14.04.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.04.2016, ostatnia aktualizacja: 10.05.2016, odsłon: 723

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746406
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved