Nasz znak: RGP.6840.60.2015                                                               Ostróda, 09 listopada 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
  Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. W dniu 30 października 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 675/18 o pow. 0,2244 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
  1. Działka nr 675/18 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
    Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
  1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono dwie osoby, która wspólnie wpłaciły wadium.
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 26.800,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych/.
    W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 27.070,oo zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych/.
  1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Ninę Ramatowską – co do 1/2 oraz Cezariusza Zalewskiego – co do 1/2.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 09 listopada do 17 listopada 2015 r. 

 

Nasz znak: RGP.6840.60.2014                                               Ostróda, 21 września 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzania Nr 105/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 675/18 o pow. 0,2244 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
Przetarg na sprzedaż prawa własności działki nr 675/18, położonej w obrębie Tyrowo jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki, w sposób zapewniający zbywanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 
Wyszczególniona wyżej działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 675/18 o pow. 2244 m2 znajduje się na kolonii wsi Tyrowo w pobliżu terenów leśnych oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych w mpzp pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe oraz zieleń naturalną. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Nieruchomość położona na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym w wieku ok. 30 lat.

Z uwagi na krótki wiek przedrębny oraz zakaz w mpzp wyrębu gospodarczego, przedmiotowy drzewostan nie przedstawia wartości gospodarczej a jedynie walory rekreacyjne i środowiskowe. Przeznaczona do sprzedaży działka nr 675/18, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działka przeznaczona jest pod 2ZL – tereny leśne.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 675/18 o pow. 0,2244 ha do przetargu ustala się w wysokości 26.800,- zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wniesienie stosownego wadium do dnia 26 października 2015 r.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu do dnia 28 października 2015 r.
 
Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 26 października 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 
Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 września 2015 r. do 26 października 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 24 września 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
                                                                       
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 24.09.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 24.09.2015, ostatnia aktualizacja: 09.11.2015, odsłon: 1 030


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582568
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości