Nasz znak: RGP.6840.59.2015                                                          Ostróda, 09 listopada 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 30 października 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 1. Działka nr 675/16 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.300,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 68.990,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych/.
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Ninę Ramatowską.
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 09 listopada do 17 listopada 2015 r. 
 

Nasz znak: RGP.6840.59.2014                                                             Ostróda, 16 września 2015

 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
Wyszczególniona wyżej działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy.
Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. w/w działka przeznaczona jest pod tereny mieszkalno-usługowe oraz zieleń naturalną w granicach działek.
Działka będąca przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową- osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na własny koszt, na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha do przetargu ustala się w wysokości 68.300,- zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych).
 
Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 26 października 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu na sprzedaż działki nr 675/16:
 • 30.04.2015 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
 • 22.07.2015 r. - II przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 września 2015 r. do 26 października 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 22 września 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 22.09.2015, ostatnia aktualizacja: 09.11.2015, odsłon: 1 067


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582463
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości