Nasz znak: RGP.6840.7.2013                                                          Ostróda, 9 czerwca 2015 r.
                   
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. W dniu 27 maja 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej - działki nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położonej w obrębie i miejscowości Ryńskie.
  2. Działki nr 8/13 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
    Nr EL1O/00049031/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
  3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
  4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 28.400,oo zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych/.
    W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 28.690,oo zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych/.
  5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Jacka i Sylwię Sagan.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 09 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

 

Nasz znak: RGP.6840.7.2013  
Ostróda, 20 kwietnia 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 138/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położonej w obrębie Ryńskie.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049031/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 8/13 położona w obrębie Ryńskie, stanowi własność Gminy Ostróda.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położona jest w miejscowości Ryńskie, niewielkiej osadzie położonej ok. 10 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 15 Ostróda-Toruń. Działka graniczy z drogą stanowiącą własność Skarbu Państwa, placem zabaw oraz nieruchomością niezabudowaną. Położona na terenie z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka w środkowej części zabudowana budynkiem byłej hydroforni. Wyposażona w sieć wodociągową i studzienkę wodomierzową. Dodatkowo na przedmiotowej działce znajdują się nieczynne osadniku popłuczyn. Nieruchomość nieogrodzona, porośnięta samosiewem trawy oraz pojedynczymi nasadzeniami drzew owocowych.
Z uwagi na wyposażenie działki w sieć wodociągową oraz studzienkę wodomierzową, zobowiązuje się przyszłego nabywcę do udostępniania przedmiotowych urządzeń w celu dokonywania odczytów, napraw, konserwacji, modernizacji lub wymiany urządzeń.
Zgodnie z decyzją Nr 12/2015 o warunkach zabudowy (znak: RGP.6730.186.2014 z dnia 04.02.2015r.) ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na części działki nr ew. 8/13, położonej w obrębie geodezyjnym Ryńskie, gmina Ostróda.
 
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położonej w obrębie Ryńskie do przetargu ustala się w wysokości 28.400,- zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 27 maja 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 22 maja 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ryńskie.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ryńskie, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 23 kwietnia 2015 r. do 25 maja 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.04.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 22.04.2015, ostatnia aktualizacja: 09.06.2015, odsłon: 1 017


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582333
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości