Nasz znak: RGP.6840.32.2014                                                                Ostróda, 31 października 2016 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. Dnia 28 października 2016 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
  2. Działka nr 10/40, położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049123/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
  3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono 4 osoby, które wpłaciły wadium.
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 554.300,00 zł
    /słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100 gr./              
  5. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ żaden z dopuszczonych uczestników nie zaoferował postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
Nasz znak: RGP.6840.32.2014                                                                       Ostróda, 10 sierpnia 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1,  ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 60/2016 Wójta Gminy w Ostródzie z dnia 25 kwietnia  2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
 
Zgodnie z KW Nr EL1O/00049123/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 10/40, położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 10/40, położona w obrębie Morliny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda – zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XI/79/2015 z dnia 23 października 2015 r., przeznaczona jest pod 1P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Działka nr 10/40 o powierzchni 20473 m2, położona jest około 1,6 km od granicy miasta Ostróda. Przedmiotowa działka znajduję się po prawej stronie drogi krajowej nr 15, jadąc w kierunku Torunia i położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą dojazdową do zakładów mięsnych MORLINY.
 
Działka od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z droga krajową nr 15, od strony południowej z drogą dojazdowa do zakładów mięsnych MORLINY, od strony zachodniej z zakładami produkcyjnymi a od strony północnej z działkami niezabudowanymi. Działka sklasyfikowana jako RIIIb o pow. 1,8037 ha i RIVa o pow. 0,2436 ha. Działka posiada regularny kształt trapezu o wydłużonych bokach. Położona jest na terenie płaskim o bardzo dobrych warunkach agrotechnicznych i inwestycyjnych. Przez działkę w odległości 75 m od zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, natomiast 55 m od granicy wschodniej działki i 10 m od granicy zachodniej działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 15kV. Linie energetyczne znacznie ograniczają możliwości całościowego wykorzystania działki na cele inwestycyjne.
 
Na terenie działki rozprowadzona jest sieć wewnętrzna wodociągowa (na potrzeby byłych ogródków działkowych). W chwili obecnej działka uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową, brak podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Działka niezabudowana, nieogrodzona.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7 lipca 2015 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy RIIIb o łącznej powierzchni 1,8037 ha, położonych w granicach działki nr 10/40. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ciąży na inwestorze obowiązek uiszczenia opłat z tego tytułu.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 10/40 o pow. 2,0473 ha do przetargu ustala się w wysokości  554.300,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).

Wadium w wysokości 55.430,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 55.430,00 zł w terminie do dnia 21 października 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Morliny.
 
Terminy poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny:
  • 16.09.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony -  odwołany dnia 12 sierpnia 2016 r. z powodu nieuwzględnienia treści § 6 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) co do terminu zamieszczenia ogłoszenia o przetargu, dla którego cena wywoławcza jest wyższa od 100.000,00 €.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do 18 października 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz  wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej dnia 16 sierpnia 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.08.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 16.08.2016, ostatnia aktualizacja: 08.11.2016, odsłon: 788

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746250
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved