Nasz znak: RGP.6840.40.2014                                                             Ostróda, 31 października 2016 r.
dot. również:  RGP.6840.42.2014
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 28 października 2016 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu dwóch działek ew.: nr 269/11 o pow. 0,1032 ha oraz nr  269/13 o pow. 0,0959 ha, położonych w obrębie Lubajny.
 2. Działki nr 269/11 i nr 269/13, położone w obrębie Lubajny, stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014822/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 4. Cena wywoławcza kompleksu dwóch działek ew.: nr 269/11 oraz 269/13, położonych w obrębie Lubajny, do przetargu wynosiła 50.000,00 zł, /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr./.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 56.500,00 zł /słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr. /.
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Maciej i Marta Adamczewscy.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
Nasz znak: RGP.6840.40.2014
dot. również: RGP.6840.42.2014
Ostróda, 19 września 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 106/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1991 ha. W skład kompleksu wchodzą działki położone w obrębie Lubajny oznaczone w ew.: nr 269/11 o pow. 0,1032 ha oraz nr 269/13 o pow. 0,0959 ha.
 
Działki nr 269/11 i nr 269/13, położone w obrębie Lubajny, stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014822/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Nowe Siedlisko, które stanowi osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wybudowanymi w latach 30-tych XX wieku jako tzw. „domy robotnicze”. Wzdłuż drogi łączącej miejscowość Lubajny z miejscowością Zwierzewo znajdują się również nowe budynki mieszkalne. Nowe Siedlisko posiada walory typowo miejskie i służy obecnie jako „sypialnia” dla miasta Ostródy, ze względu na bliskość położenia.
Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w północnej części osiedla zabudowanego tzw. „budynkami robotniczymi”. Dojazd do nieruchomości może odbywać się z dwóch stron: od strony południowej- z drogi powiatowej nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki w górę drogą gminną oznaczoną jako działka ew. nr 306/1 oraz od strony wschodniej- z drogi powiatowej Zwierzewo – Lubajny poprzez drogę gminną oznaczoną jako działka ew. nr 309.
Działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowane, porośnięte trawą. Nieruchomości uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Sieć elektryczna oraz telekomunikacyjna przebiega w końcowej części ulicy zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Główna sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie działek, tj. w drodze gminnej.
Działki nr 269/11 i nr 269/13, położone w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko sklasyfikowane są jako RIVa.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą dla kompleksu dwóch działek ew.: nr 269/11 o pow. 0,1032 ha oraz nr 269/13 o pow. 0,0959 ha, położonych w obrębie Lubajny, do przetargu ustala się w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2016 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 24 października 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Lubajny.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działek od nr 269/11 do 269/13:
 • 27.11.2014 r. - I przetarg ustny nieograniczony,
 • 27.02.2015 r. - II przetarg ustny nieograniczony,
 • 28.05.2015 r. - III przetarg ustny nieograniczony,
 • 10.09.2015 r. - IV przetarg ustny nieograniczony,
 • 26.11.2015 r. - V przetarg ustny nieograniczony,
 • 25.02.2016 r. - VI przetarg ustny nieograniczony,
 • 20.05.2016 r. – VII przetarg ustny nieograniczony,
 • 29.07.2016 r. – VIII przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 września 2016 r. do 24 października 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 22 września 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 22.09.2016, ostatnia aktualizacja: 08.11.2016, odsłon: 648

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746319
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved