Nasz znak: RGP.6840.14.2016                                                Ostróda, 31 października 2016 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 28 października 2016 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem użytkowym, oznaczonych w ewidencji jako działki ew. nr 103/10 o pow. 0,0135 ha oraz 103/11 o pow. 0,0233 ha, położonych w obrębie i miejscowości Smykówko.
 2. Działka nr 103/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00040744/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Działka nr 103/11 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00033146/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 4. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 5. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 60.000,00 zł
  /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr./.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 60.600,00 zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100 gr./.
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Zbigniewa Krzysztofa Wójcika.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie o 8 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
Nasz znak: RGP.6840.14.2016
Ostróda, 19 września 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem użytkowym, oznaczonych jako działki ew. nr 103/10 o pow. 0,0135 ha oraz nr 103/11 o pow. 0,0223 ha, położonych w obrębie i miejscowości Smykówko.
 
Działka nr 103/10, położona w obrębie Smykówko, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00040744/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Natomiast działka nr 103/11, położona w obrębie Smykówko, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033146/8.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Smykówko, która leży w granicach administracyjnych Gminy Ostróda, około 14 km na południowy – zachód od miasta Ostróda. Miejscowość ta położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 15 – Ostróda-Toruń. Jest to nieduża wieś, w której znajduję się zabudowa mieszkalna wielorodzinna (bloki mieszkalne) oraz siedliskowo-zagrodowa. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części wsi bezpośrednio przy drodze krajowej nr 15. Miejscowość wyposażona jest w infrastrukturę handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Działki znajdują się po lewej stronie ww. drogi krajowej jadąc od strony Ostródy. Do działek z drogi krajowej prowadzi droga gruntowa utwardzona płytami betonowymi. Nieruchomość położona jest na terenie osiedla z zabudową mieszkaniową wielorodzinną wraz z budynkami gospodarskimi i garażami.
Działki, na których usytuowany jest budynek użytkowy – świetlica, mają powierzchnią 358 m2, kształt nieregularny, częściowo wytyczony po obrysie budynku użytkowego. Działki położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działki nr 103/10 i 103/11 – częściowo ogrodzone płotem – od strony drogi krajowej nr 15. Działki uzbrojone w sieć infrastruktury technicznej – wodną z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej oraz sieć elektryczną i telekomunikacyjną.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest w strefie S1 -strefa osadniczo-gospodarcza, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:
1/ grunt działek nr 103/10 o powierzchni 0,0135 ha oraz nr 103/11 o powierzchni 0,0223 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym;
2/ budynek użytkowy, wybudowany w latach 70-tych XX wieku w technologii tradycyjnej jako budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia oraz poddasza użytkowego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą. Opis techniczny budynku: fundamenty murowane z bloczków fundamentowych; ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej ceramicznej; ściany działowe murowane z cegły pełnej; posadzki - w pomieszczeniach świetlicy wyłożone płytkami ceramicznymi, w części niewyremontowanej posadzka cementowa z widocznymi ubytkami posadzki; strop drewniany; ściany wewnętrzne w części odremontowanej (świetlicy) - tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbą emulsyjną – sala świetlicy, w pozostałych pomieszczeniach pomalowane do wysokości ¾ farbą olejną tzw. lamperią, powyżej farbą emulsyjną; w pomieszczeniach socjalnych i kuchennych ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, w części nieodremontowanej – ściany z widocznymi ubytkami tynku; drzwi wejściowe – metalowe do świetlicy, drewniane do części nieremontowanej; okna w całości PCV; rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek otynkowany, wyposażony w instalację wentylacyjną, elektryczną, wodną z sieci gminnej oraz kanalizację sanitarną do sieci gminnej.
 
W budynku wyodrębniona jest część świetlicy odremontowanej o powierzchni użytkowej 85,43 m2 posadowionej na działce nr 103/11 oraz część budynku nieodremontowanego o powierzchni użytkowej 29,03 m2 – posadowionego na działce nr 103/10. Łączna powierzchni użytkowa lokali wynosi 114,46 m2.
 
Cenę wywoławczą dla działek nr 103/10 o pow. 0,0135 ha oraz nr 103/11 o pow. 0,0223 ha, położonych w obrębie Smykówko, zabudowanych budynkiem użytkowym do przetargu ustala się w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2016 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 24 października 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Smykówko.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem użytkowym, oznaczonych w ewidencji jako działki ew. Nr 103/10 oraz 103/11, położonych w obrębie Smykówko:
 • 29.07.2016 rok – I przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Smykówko, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 września 2016 r. do 24 października 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciągu z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 22 września 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 22.09.2016, ostatnia aktualizacja: 08.11.2016, odsłon: 624

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746367
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved