Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 235/8 o powierzchni 0,1914 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka Nr 235/8, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050946/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 111.900,00 zł netto(słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.12.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 235/9 o powierzchni 0,1683 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka Nr 235/9, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 88.600,00 zł netto
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.13.2017                                     Ostróda, 6 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 27 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki nr 235/10 o powierzchni 0,1402 ha położonej w obrębie Międzylesie.
 
  2. Działka nr 235/10, położona w obrębie Międzylesie, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 82.000,00 zł netto(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr.).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.11.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                                     Ostróda, 26 października 2017 r.
         dot. również: RGP.6840.12.2017
                               RGP.6840.13.2017
 
INFORMACJA
 
ZMIANA MIEJSCA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW
DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Międzylesie oznaczonych jako:
 
  1) działka ew. Nr 235/8, o pow. 0,1914 ha – przetarg o godz. 900;
 
  2) działka ew. Nr 235/9, o pow. 0,1683 ha – przetarg o godz. 1000;
 
  3) działka ew. Nr 235/10, o pow. 0,1402 ha – przetarg o godz. 1100;
 
przetargi odbędą się w sali Nr 206 (I piętro Urzędu Gminy Ostróda)
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

 

 
Nasz znak: RGP.6840.11.2017                                                         Ostróda, 18 września 2017 r.
Dot. również: RGP.6840.12.2017
                        RGP.6840.13.2017
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki:
 
  - Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha,
  - Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha,
  - Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha.
 
     Działka ew. Nr 235/8, o pow. 0,1914 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050946/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako:
 
  1) RV (grunty orne) – 0,0631 ha;
  2) RVI (grunty orne) – 0,1283 ha.
 
     Działka ew. Nr 235/9, o pow. 0,1683 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050945/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako RVI (grunty orne).
 
     Działka ew. Nr 235/10, o pow. 0,1402 ha, położona w obrębie Międzylesie stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050949/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako RVI (grunty orne).
 
     Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w zachodniej części miejscowości Międzylesie w sąsiedztwie kanału Ostróda – Stare Jabłonki, kompleksu leśnego oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajdują się sklepy spożywcze oraz jezioro Pauzeńskie.
 
     Działki ew. Nr 235/8, 235/9 i 235/10, położone w obrębie Międzylesie sąsiadują bezpośrednio ze ścianą lasu. W związku z czym, zgodnie z § 271 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), należy zachować stosowną odległość budynku od granicy lasu.
 
     Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową – ul. Lipową, a następnie drogą oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/13, obręb Międzylesie, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
     Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone, zlokalizowane na płaskim terenie o dobrych warunkach geotechnicznych, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działki w chwili obecnej porośnięte drzewami. Przez działkę ew. Nr 235/9, obr. Międzylesie, przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
 
     Gmina zobowiązuje się w najbliższym czasie wykonać na terenie przeznaczonym do sprzedaży sieć wodno-kanalizacyjną. Po zakończonej inwestycji, będzie istniała możliwość podłączenia działek w pełną infrastrukturę techniczną.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., działki nr 235/8, 235/9, 235/10, położone w obrębie Międzylesie, znajdują się w strefie S3- strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
     - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.
 
     Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych nieruchomości:
  - Nr 235/8 – cena wywoławcza 111.900,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT); wadium 12.000,00 zł;
  - Nr 235/9 – cena wywoławcza 88.600,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT), wadium 9.000,00 zł;
  - Nr 235/10 – cena wywoławcza 82.000,00 zł netto (do ceny sprzedaży działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT), wadium 8.000,00 zł.
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
  - Nr 235/8 o godz. 900
  - Nr 235/9 – o godz. 1000
  - Nr 235/10 – o godz. 1100
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie opisanej wyżej w terminie do dnia 23 października 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Międzylesie.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Międzylesie,
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 20 września 2017 r. do 23 września 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 września 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 20.09.2017, ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, odsłon: 571


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304682
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości