Nasz znak: RGP.6840.12.2017                                                        Ostróda, 5 września 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) – podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 25 sierpnia 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na dzierżawę obszaru A o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 432/38.
 
  2. Działka ew. Nr 432/38, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 38,50 zł + VAT (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100 netto).
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
 
Nasz znak: RGP.6840.12.1.2017                                                      Ostróda, 5 września 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) – podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 25 sierpnia 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na dzierżawę obszaru B o pow. 0,0143 ha, stanowiącego część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 432/38.
 
  2. Działka ew. Nr 432/38, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
  4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
  5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 71,50 zł + VAT (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych 50/100 zł netto).
 
  6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 81,50 zł + VAT (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 50/100 gr. Netto).
 
  7. W wyniku przetargu dzierżawcą obszaru B, o pow. 0,0143 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 432/38 ustalono: Pana Piotra Szatkowskiego
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 7 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 06.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
Nasz znak: RGP.6845.12.2016                                     Ostróda, 18 lipca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), uchwała Rady Gminy Ostróda Nr XXIX/207/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch obszarów A i B, stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, tj. działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, oznaczonych odpowiednio:
 
1) obszar A o powierzchni 0,0077 ha;
2) obszar B o powierzchni 0,0143 ha.
 
Nieruchomość położona w obrębie Samborowo, oznaczona jako dz. ew. Nr 432/38, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działka ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha sklasyfikowana jest jako Ba – tereny przemysłowe. Leży w północnej części miejscowości Samborowo, przy ul. Dworcowej, w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej. W sąsiedztwie przebiega również linia kolejowa. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Przez jej teren przebiegają sieci: energetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej znacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Na działce znajdują się również zbiorcza przepompownia ścieków.
            Dojazd do przedmiotowych fragmentów działki odbywa się z ul. Dworcowej położonej w Samborowie, a następnie drogą wewnętrzną oznaczoną jako dz. ew. Nr 432/41, obręb Samborowo.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
Przedmiotem dzierżawy jest:
     1. Obszar A o pow. 0,0077 ha – stanowiący część dz. Ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo;
     2. Obszar B o pow. 0,0143 ha – stanowiący część dz. ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo.
Wydzierżawienie ww. części nieruchomości następuje na okres 30 lat.
Przeznaczeniem dzierżawy każdego z ww. fragmentów dz. ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo, jest budowa garażu blaszanego.
Wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za fragmenty działki ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo, wynosi:
     1) za obszar A, o pow. 0,0077 ha – 38,50 zł + VAT (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100 + należny podatek VAT), wadium 4 zł;
     2) za obszar B, o pow. 0,0143 ha – 71,50 zł + VAT (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych 50/100 + należny podatek VAT), wadium 7 zł.
       Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego dla obszaru A i obszaru B wynosi:
10 zł (słownie: dziesięć złotych).
            Miesięczny czynsz dzierżawny ww. fragmentów działki ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit b Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
Szczegółowe warunki dzierżawy określone są we wzorach umów dostępnych w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
            Przetargi odbędą się dnia 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401, odrębnie dla niżej wymienionych obszarów:
     1. Obszar A o pow. 0,0077 ha – o godz. 900;
     2. Obszar B o pow. 0,0143 ha – o godz. 1000.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą określone wadium w pieniądzu PLN w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki ze wskazaniem obszaru. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 20 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2017, ostatnia aktualizacja: 07.09.2017, odsłon: 632


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304690
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości