Ostróda, 7 lipca  2016r.
ZP. 271.4.2016
 
Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego
dotyczy: Przetarg nieograniczony  ,,Dowóz  uczniów z terenu gminy Ostróda  do  placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017” .
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2015r.  poz. 2164) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych  w roku szkolnym 2016/2017”
 
Część I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda.
tj. 150 km dziennie, została wybrana oferta nr 5   złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul.  Bursztynowa 23  Wałdowo 14-100 Ostróda za cenę ofertową  1,72 zł za km. Oferta złożona przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul.  Bursztynowa 23  Wałdowo 14-100 Ostróda  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (90pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ponadto ważne oferty na  część I zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 1   złożona  przez Przewozy Autokarowe ,,LIPNICKI” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki, ul. Żeromskiego43, 14-300 Morąg  - łącznie 91,90 punktów (81,90 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
- oferta nr 3 złożona przez Usługowy Transport Osobowy  Jolanta Wysocka Lubajny 81, 14-100 Ostróda łącznie 94,13 punktów (84,13 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
 
Część II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 125 km dziennie. została wybrana oferta  nr 4  złożona przez firmę Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem  Józef  Zawrocki  14-123 Wygoda za cenę ofertową brutto 2,40 zł za km. Oferta złożona przez Usługi Transportowe Przewóz Osób Autokarem  Józef  Zawrocki  14-123 Wygoda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (90 pkt. cena+10pkt.czas podstawienia pojazdu zastępczego) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty na  część II zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o.
ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda- łącznie 97,44 punktów (87,44 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
 
Część III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie  została wybrana oferta  nr 5 złożona przez firmę EL-TRANS Michał Antochowski ul.  Bursztynowa 23  Wałdowo 14-100 Ostróda za cenę ofertową  1,55zł za km. Oferta złożona przez  EL-TRANS Michał Antochowski ul.  Bursztynowa 23  Wałdowo 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (90pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu .
Ponadto ważne oferty na  część III zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
- oferta nr 1   złożona  przez Przewozy Autokarowe ,,LIPNICKI” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki, ul. Żeromskiego43, 14-300 Morąg  - łącznie 95,06 punktów (85,06 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
- oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o.
ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda- łącznie 61,66 punktów (51,66 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
- oferta nr 3  złożona przez Usługowy Transport Osobowy  Jolanta Wysocka Lubajny 81, 14-100 Ostróda-  łącznie 93,03punkty (83,03 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
 
Część IV. Ostróda-Międzylesie-Warlity Wielkie -Zwierzewo-Ostróda  tj. 62 km dziennie została wybrana oferta nr 2   złożona przez  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o.    ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda    za cenę ofertową  2,16 zł za km. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostródzie Sp. z o.o.    ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda  uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (90pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)  i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty na  część IV  zamówienia złożyły firmy i otrzymały punkty podczas oceny ofert:
-  oferta nr 3   złożona  przez Usługowy Transport Osobowy  Jolanta Wysocka Lubajny 81
14-100 Ostróda - łącznie 97,56 punktów (87,56 pkt. Cena+10 pkt. czas podstawienia pojazdu zastępczego)
- oferta nr 5 złożona przez EL-TRANS Michał Antochowski ul.  Bursztynowa 23  Wałdowo
14-100 Ostróda- - łącznie 97,56 punktów (87,56 pkt. Cena+10 pkt. czas   podstawienia pojazdu zastępczego).
 
 
 
Treść ogłoszenia
 
Numer ogłoszenia: 81823 - 2016;
data zamieszczenia: 13.06.2016
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93372 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie. II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 125 km dziennie. III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie IV. Ostróda-Warlity Wielkie-Zwierzewo-Ostróda tj. 62 km dziennie...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie. II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 125 km dziennie. III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie IV. Ostróda-Międzylesie-Warlity Wielkie-Zwierzewo-Ostróda tj. 62 km dziennie...
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3..
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. -część I trasa nr I min. 1bus - 22 osobowy; - część II trasa nr II min. 1 autobus - 42 osobowy -część III trasa nr III 1 bus - 14 osobowy plus kierowca . Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. - część IV trasa nr IV 1 samochód 9 osobowy plus kierowca. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia, nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. -część I trasa nr I min. 1bus - 22 osobowy; - część II trasa nr II min. 1 autobus - 42 osobowy -część III trasa nr III 1 bus - 18 osobowy plus kierowca . każde miejsce pasażera musi być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. - część IV trasa nr IV 1 samochód 9 osobowy plus kierowca. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia, nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.
 
Ostróda, 13 czerwca 2016r.
 
Strona Internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016-2017r.”
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:
Część czwarta otrzymuje brzmienie:
IV. Ostróda- Międzylesie-Warlity Wielkie – Zwierzewo - Ostróda
tj. 62 km dziennie.
 
Oraz w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
-część III trasa nr III 1 bus - 18 osobowy plus kierowca . Każde miejsce pasażera musi być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych.
 
Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją przedłuża czas na składanie ofert
 z 24.06.2016 na 29.06.2016. Jednocześnie zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie
 
 
Ostróda, 13 maja 2016r.
 
 
Strona Internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016-2017r.”
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie treści  umowy: w paragrafie 9 dodaje się ust. 3 o treści ,,W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 wpływają na łączną wartość umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej wartości umowy określonej  w §  3 ust.2.”
 
Zamawiający w związku z dokonaną modyfikacją przedłuża czas na składanie ofert
z 03.06.2016 na 24.06.2016.  Jednocześnie zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 13.05.2016r.

 

Numer ogłoszenia: 120362 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93372 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze. 2. W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt.1 wpływają na łączną wartość umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust.2. umowy.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

 

 

Ostróda: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 93372 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na trasach I. Ostróda-Wyżnice-Szyldak-Dziadyk-Brzydowo-Durąg-Rudno-Brzydowo-Ostróda. tj. 150 km dziennie. II. Wygoda -Glaznoty -Wygoda -Giętlewo- Klonowo-Wysoka Wieś- Pietrzwałd - Zajączki -Pietrzwałd-Wygoda. tj. 125 km dziennie. III. Ostróda-Kajkowo-Nowe Siedlisko-Olsztyn ul. Turowskiego 1- Ostróda tj. 210 km dziennie IV. Ostróda-Warlity Wielkie-Zwierzewo-Ostróda tj. 62 km dziennie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał/wykonuje: co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 50.000,00 brutto dla tras I, II i III. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Dla trasy nr IV zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. -część I trasa nr I min. 1bus - 22 osobowy; - część II trasa nr II min. 1 autobus - 42 osobowy -część III trasa nr III 1 bus - 14 osobowy plus kierowca . Trasa dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych. - część IV trasa nr IV 1 samochód 9 osobowy plus kierowca. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia, nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji zadania. Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Za główne usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. VIII .1.2) SIWZ.;;;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ 2. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas podstawienia pojazdu zastepczego - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dowożenia i odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również innych okoliczności o obiektywnym charakterze

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskigo 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskigo 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.04.2016, ostatnia aktualizacja: 07.07.2016, odsłon: 957

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746395
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved