Ostróda, 6 grudnia 2013r.
ZP.271.10.2013
 
Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2017”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2017 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie ul. Kopernika 28 82-500 Kwidzyn.
 
l.p.
Wykonawca
Opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych
Opłata za przelew do innego banku
Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym
Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
Oprocentowanie lokat typu overnight
4.
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
ul. Kopernika 28
82-500 Kwidzyn
0
0
3,00
2,40
2,28
 
 
Oferta złożona przez, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie ul. Kopernika 28, 82-500 Kwidzyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.Ponadto ważne oferty złożyły banki otrzymując punkty w trakcie oceny ofert.
 
l.p.
Wykonawca
Opłata za prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych
Opłata za przelew do innego banku
Oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym
Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych
Oprocentowanie lokat typu overnight
Razem
punkty
1.
Bank Pocztowy
ul. Jagiellońska 17
 85-959 Bydgoszcz
35
25
4,49
2,66
15,83
82,92
2.
Bank PEKAO S.A.
Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 11
10-959 Olsztyn
35
24,93
4,17
12
16,67
92,77
3.
Bank Millennium Spółka Akcyjna
Departament Bankowości Przedsiębiorstw Olsztyn
ul. Czarnieckiego 32
14-100 Ostróda
35
25
4,3
8
10,83
83,13
 
 
 
Załącznik Nr 1, 2, 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie edytowalnym
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 442566-2013 z dnia 2013-10-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych gminy wymienionych poniżej: 1) Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, 2). Termin składania ofert: 2013-11-12
 
Numer ogłoszenia: 462116 - 2013;
data zamieszczenia: 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 442566 - 2013 data 30.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 20.11.2013r.
 • W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 29.11.2013r.
 
 
Ostróda, 13 listopada 2013r.
 ZP.271.10.2012
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2017”.
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami ) Zamawiający w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia dokonuje po raz kolejny modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert z dnia 20.11.2013 godz. 10.00 na dzień 29.11.2013 godz. 10.00. Jednocześnie Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 
1. Czy Zamawiający może określić wysokość kredytu w rachunku bieżącym jaki będzie uruchomiony w poszczególnych latach budżetowych 2014-2017 ?
 
Odpowiedź: Nie ponieważ wysokość limitu kredytów uchwalana jest corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 
2. W jakiej wysokości limitu kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający korzystał w latach poprzednich?
 
Odpowiedź: W okresie ostatnich 5 lat Zamawiający korzystał z kredytu w rachunku bieżącym tylko w roku 2012 w kwocie limitu 2.000.000,00
 
3. SIWZ w § 12 ust l.f. określa stopę bazową dla celów porównawczych ofert jako stawki WIBOR1M oraz WIBID1M notowane na dzień 04.11.2013r, jednak nie precyzuje tych stawek jak powinny brzmieć zapisy w ostatecznej umowie z wykonawcą.
Domyślamy się, że chodzi o stawki mające charakter zmienny w całym 3-letnim okresie obsługi budżetu gminy. Czy wybrany wykonawca po rozstrzygnięciu przetargu samodzielnie powinien ustalić konstrukcję oprocentowania stawek WIBOR1M/WIBID1M ? W praktyce bankowej najczęściej stosowane zapisy dla stóp procentowych brzmią: „ stawka WIBOR1M/ WIBID1M naliczana jako średnia z notowań stawki WIBOR 1M/WIBID IM z poprzedniego miesiąca kalendarzowego"
 
Odpowiedź: Należy przyjąć zapis w brzmieniu: stawka WIBOR1M/WIBID1M
 
4. Na podstawie dotychczasowej obsługi rachunków prosimy o informację :
a) jaki średni miesięczny (ewentualnie z innego okresu) osad środków pieniężnych znajdował się na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych ?
b) jaki jest przewidywany osad środków w okresie realizacji zamówienia tj. latach 2014-2017.
c) Jaką ilość przelewów do obcych banków w okresie miesięcznym (ewentualnie innym okresie)
Zamawiający będzie realizował ?
d) Czy wymienione w § 3 ust. 3.2 usługi za które Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę tj. „opłata za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego" oraz „opłata z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego" należy rozumieć jako wszystkie tego typu operacje wpłat i wypłat realizowane przez Gminę czy również realizowane przez osoby trzecie na rzecz Gminy np. wpłaty za śmieci, podatki itp.
e) Jaka ilość wpłat i wypłat gotówkowych będzie dokonywana na rachunki Zamawiającego ?
 
Odpowiedź:
a) średnio- kwartalny osad środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych za okres do IX 2013 wynosi – 4.588.720zł
b) nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
c) nie jesteśmy w stanie przewidzieć
d) wszystkie wpłaty i wypłaty realizowane tylko przez Gminę
e) nie jesteśmy w stanie przewidzieć
 
 
5. W punkcie 3.1 SIWZ wskazali Państwo: „sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi bądź w formie papierowej na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji". Czy Bank dobrze interpretuje ów zapis, że jeśli zostanie udostępniony elektroniczny system umożliwiający pobranie wyciągów przez Zamawiającego, nie będzie potrzeby generowania wyciągów w formie papierowej?
 
Odpowiedź: Zdecydowanie Zamawiającemu zależy na elektronicznym sporządzaniu wyciągów bankowych
 
6. W punkcie 3.1 SIWZ wskazali Państwo: „wydawanie blankietów czekowych". Czy Bank słusznie interpretuje ów zapis, że Zamawiającego celem jest umożliwienie osobie trzeciej podjęcie określonej kwoty w dowolnej Placówce Banku Wykonawcy za okazaniem określonego dokumentu? Czy jeśli Bank umożliwi Zamawiającemu poprzez zlecenie elektroniczne, realizację wypłaty gotówkowej dla wskazanej osoby w dowolnej placówce Banku Wykonawcy w Polsce za okazaniem dowodu osobistego również dla osób trzecich, wówczas Zamawiający będzie mógł zrezygnować z korzystania z blankietów czekowych?
 
Odpowiedź: tak
 
7. W punkcie 3.1 SIWZ wskazali Państwo: „przechowywanie depozytów w banku". Czy Bank słusznie interpretuje ów zapis, że Zamawiający ma potrzebę przechowywania depozytów rzeczowych w skrytkach bankowych? Prosimy o podanie jakiego rodzaju przedmioty i o jakich gabarytach Zamawiający będzie przechowywał w Banku oraz w jakiej ilości i na jaki okres będą owe depozyty zakładane oraz jaka będzie ich częstotliwość.
 
Odpowiedź: Depozyt dotyczy kluczy zapasowych do kasy pancernej –depozyt jednorazowy na okres trwania umowy na obsługę bankową.
 
8. w punkcie 3.2 SIWZ wskazali Państwo: „(...)Zamawiający nie dopuszcza pobierani przez Wykonawcę: - prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę." Czy Bank słusznie interpretuje, że Zamawiający ma na myśli pobieranie opłat za realizację tzw. przelewu wewnętrznego, tj. dokonanego pomiędzy rachunkami Zamawiającego
prowadzonymi w Banku Wykonawcy?
 
Odpowiedź: tak
 
9. W nawiązaniu do postępowania przetargowego na Bankową Obsługę Budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień.
 
1) ilość rachunków w sztukach (stan na 31.10.2013r)
 
2) miesięczna ilość (w szt.) przelewów elektronicznych z rachunku w rozbiciu na przelewy
Wykonywane na rachunki w innych bankach
 
 
Wykonywane na rachunki w tym samym banku
 
 
3) miesięczna ilość (w szt.) przelewów papierowych
 
4) miesięczna ilość (w szt.) wypłat gotówkowych
 
5) miesięczna wartość wypłat gotówkowych
 
6) miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
 
7) miesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
 
8) miesięczna ilość wpłat dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie
 
9) miesięczna wartość wpłat dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie
 
10) średniomiesięczne salda na rachunku bankowym
 
 
 
Odpowiedź.
1) ilość rachunków w sztukach (stan na 31.12.2012r.)
62
2) miesięczna ilość (w szt.) przelewów elektronicznych z rachunku w rozbiciu na przelewy
 
Program bankowy podaje ogółem ilość danych przelewów bez rozbicia na wewnętrzne i zewnętrzne ogółem średniomiesięcznie 3.683 sztuk
 
 
Wykonywane na rachunki w innych bankach
 
 
Wykonywane na rachunki w tym samym banku
 
 
3) miesięczna ilość (w szt.) przelewów papierowych
-
4) miesięczna ilość (w szt.) wypłat gotówkowych
34
5) miesięczna wartość wypłat gotówkowych
251.516,00
6) miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
84
7) miesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego
373.651,00
8) miesięczna ilość wpłat dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie
390
9) miesięczna wartość wpłat dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie
593.100,00
10) średniomiesięczne salda na rachunku bankowym
542.762,00
 
 
Prosimy również o informacje, czy przetarg obejmuje wypłaty realizowane z rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób uprawnionych do świadczeń, jeżeli tak, jaka jest ilość wypłat w miesiącu z tego tytułu, średnia kwota wypłaty oraz określenie, w które dni danego miesiąca wypłaty są realizowane.
 
Odpowiedź: Nie
 
10. W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Bankową Obsługę Budżetu Gminy Ostróda i Jednostek Organizacyjnych w latach 2014-2017" prosimy o przedstawienie dodatkowych informacji i wyjaśnień:
- Sprawozdań finansowych na dzień:
31.12.2011r. - RbN, Rb-Nds, Rb27S, Rb28S, RbZ
31.12.2012r. - RbN, Rb-Nds, Rb27S, Rb28S, RbZ
30.06.2013r. - RbN, Rb-Nds, Rb27S, Rb28S, RbZ
 
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r,
 
- Opinie RIO z wykonania budżetu za 2011 rok, 2012 rok, I półrocze 2013 roku.
 
Odpowiedź: opublikowano na stronie www.bip.gminaostroda.pl w zakładce finanse 2011, finanse 2012, finanse 2013.
 
11. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy?
 
Odpowiedź: tak
 
12. Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
 
Odpowiedź: nie
 
13. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji {nazwa Kredytobiorcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)
 
Odpowiedź:
 
Lp.
Nazwa kredytu, pożyczki
Rok otrzymania
Przyznana wysokość kredytu, pożyczki
Kredyty, pożyczki spłacone w 2012 r.
Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r.
Wysokość spłaty
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
Pożyczki
5 589 814
61 000
5528 814
100 000
200 000
300 000
300 000
300 000
1 200 000
1 200 000
1 090 992
837 822
1
WFOŚ - Gosp. wodno-ściekowa Samborowo
2010
4 219 822
32 000
4 187 822
50 000
100 000
200 000
200 000
200 000
800 000
800 000
1 000 000
837 822
2
WFOŚ - Budowa kanalizacji Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo
2010
1 369 992
29 000
1 340 992
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
400 000
400 000
90 992
 
II
Kredyty
4 672 500,00
415 000
3 950 000
450 000
675 000
675 000
450 000
450 000
200 000
270 000
270 000
510 000
1
BP - Modernizacja dróg: Idzbark, Samborowo-Gierłoż
2009
2 307 500
400 000
1 600 000
400 000
600 000
600 000
 
 
 
 
 
 
2
BP - pokrycie deficytu
2011
1 345 000
15 000
1 330 000
50 000
50 000
50 000
300 000
300 000
50 000
100 000
100 000
330 000
3
BS - pokrycie deficytu
2012
1 020 000
0
1 020 000
 
25 000
25 000
150 000
150 000
150 000
170 000
170 000
180 000
III
Obligacje komunalne
2008
5 000 000
600 000
3 100 000
600 000
625 000
625 000
625 000
625 000
0
0
0
0
RAZEM
15 262 314,00
1 076 000
12 578 814
1 150 000
1 500 000
1 600 000
1 375 000
1 375 000
1 400 000
1 470 000
1 360 992
1 347 822
Stan zadłużenia
16 929 994,83
 
12 615 889
11 428 814
9 928 814
8 328 814
6 953 814
5 578 814
4 178 814
2 708 814
1 347 822
0
 
14.Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do),
 
Odpowiedź: Gmina nie udziela poręczeń ani zobowiązań.
 
15. Czy Powiat korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) - Jeśli tak prosimy o aktualne Informacji w zakresie;
* aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
• termin ostatecznej spłaty,
• harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
* przedmiotu (Inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
 
Odpowiedź: Nie dotyczy zamawiającym jest Gmina , a nie powiat
 
15. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Powiatem (nazwa podmiotu, Regon, wartość udziałów, % udział w kapitale podmiotu),
 
Odpowiedź: Nie dotyczy zamawiającym jest Gmina, a nie powiat
 
16. Czy Powiat posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym (w tym zadań objętych przedmiotowym postępowaniem) w postaci podpisanych umów o dotację , lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania - w przypadku środków z (JE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwot dofinansowania)?,
 
Odpowiedź: Nie dotyczy zamawiającym jest Gmina , a nie powiat
 
17. Czy Powiat zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów źródła sfinansowania zakupu),
 
Odpowiedź: Nie dotyczy zamawiającym jest Gmina , a nie powiat
 
 
18. Jakie jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych , proszę wskazać kwoty i wierzycieli.
 
Odpowiedź: Zadłużenie na dzień 30.X.2013r. wynosi ogółem 11.728.814 z tego:
- WFOŚiGW- 5.428.814,00
- Bank Pocztowy- 2.580.000,00
- Bank DnB NORD Polska S.A. – 2.700.000,00
- Bank Spółdzielczy Iława- 1.020.000,00
 
19. Jaka będzie maksymalna kwota wnioskowanego kredytu ?
Odpowiedź: Nie jesteśmy w stanie podać maksymalnej kwoty kredytu ponieważ wysokość limitu kredytu uchwalana jest corocznie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
 
20. Czy Zamawiający zgadza się na spełnienie obowiązujących w Banku zasad i dokumentacji dotyczącej zaciąganych zobowiązań, w tym w szczególności:
a) jako zabezpieczenie kredytu wymagane będzie podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na standardowym druku obowiązującym w Banku
b) uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu zabezpieczenia
c) do uruchomienia kredytu wymagane będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty kredytu
d) w sytuacji, gdy będzie taka konieczność Bank rozpocznie z klientem postępowanie naprawcze?
 
Odpowiedź:
a) tak
b) tak
c) nie
d) nie
 
21. Czy Zamawiający jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji minęło 12 miesięcy?
 
Odpowiedź: nie
 
 22. Czy przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych będzie dokonywane w placówkach Banku?
 
Odpowiedź: tak
 
23. Prosimy o podanie średnio rocznej liczby przelewów krajowych i zagranicznych w roku realizowanych przez Gminę jak i jednostki organizacyjne
 
Odpowiedź: przelewy krajowe za cały rok 2012- 44.203 sztuk.
 
24. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym oraz pozostałych rachunkach Gminy i jednostek organizacyjnych w 2012r.
 
Odpowiedź: średniomiesięczne saldo na rachunku bieżącym oraz pozostałych rachunkach 542.762,00zł
 
25. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego lokowanego na lokatach nocnych (overnight)
 
Odpowiedź: kwota średniomiesięczna 1.337.251,00zł
 
26. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiającego lokowanego na lokatach terminowych.
 
Odpowiedź: 1.150.000,00zł
 
27. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie wykonawcy
 
Odpowiedź: za cały rok 2012 wpłat 1008 sztuk-84 średniomiesięcznie, za cały rok 2012 wypłat 406 sztuk- 34 średniomiesięcznie
 
28. Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w punkcie wykonawcy
 
Odpowiedź:
Za cały rok 2012 wpłaty 4.483.812,00- 373.651,00 średniomiesięcznie
Za cały rok 2012 wypłaty 3.018.197,00zł- 251.516,00 średniomiesięcznie.
 
29. Czy Zamawiający dokonuje zakupu lub sprzedaży walut ? prosimy o podanie dokonanych przewalutowań w 2012r.
 
Odpowiedź: nie
 
30. Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 29.11.2013r
 
Odpowiedź: Tak, termin został przedłużony ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia do 29.11.2013r.
 
Proszę o zamieszczenie na stronie lub wskazanie gdzie na stronie znajdują się następujące dokumenty:
-sprawozdanie Rb-UZ- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych
-sprawozdanie Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (zamieszczone na stronie sprawozdanie jest nieczytelne)
-opinię RIO o możliwości spłaty kredytu
 
Odpowiedź: zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w zakładce finanse, sprawozdanie Rb-N -kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poprawiono i ponownie umieszczono w załączniku do siwz.
 
 
31. opinia regionalnej Izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za l półrocze 2013r.
 
Odpowiedź: Załączono do SIWZ
32. Informacjo na temat kredytów i pożyczek, z jakich aktualnie korzysta Zamawiający, z podaniem wysokości udzielanego zobowiązania, aktualnego stanu zadłużenia, ostatecznego terminu spłaty oraz nazwy podmiotu udzielającego zadłużenia.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pytaniu 13.
 
33. sprawozdania RB NOS, R8 Z, RB-27S i R6 28S (zbiorczej. RB Z ZOZ za 201 Zr. oraz RB Z ZOZ na 30.09.2013r.
 
Odpowiedź: RB ZOZ nie są sporządzane, pozostałe stanowią załączniki do siwz.
 
34. prosimy o podanie aktualnej ilości rachunków, jakie są prowadzone na rzecz Zamawiającego i jego jednostek.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 9
 
35. prosimy o podanie ilości przewidywanych przelewów wewnętrznych I da innych banków. np w skali miesiąca lub roku.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 9
 
36. prosimy o podanie wartości przewidywanych średniomiesięcznych wysokości sald na rachunkach Zamawiającego; wystarczającym będzie podanie średniomiesięcznych sald poszczególnych jednostek.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 24
 
37. prosimy o podanie ilości i wartości przewidywanych wpłat i wypłat gotówkowych, np. w zakresie pojedynczej wpłaty i wypłaty lub w skali miesiąca.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 28
 
 
38. prosimy o podanie jaka jest planowana kwota kredytu w rachunku bieżącym w 2013 roku i w 2014 roku?
 
Odpowiedź: W roku 2013 -300.000,00zł na rok 2014 odpowiedz znajduje się w pytaniu 19.
 
39. czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż w zakresie lokat typu owernight oraz lokat terminowych lokaty te mogą być zawierane od kwoty salda 100 000 zł.
 
Odpowiedź: nie
 
40. czy Zamawiający mógłby potwierdzić, Iż w zakresie zapisów § 3 pkt. 3,1 przed dokonaniem wypłat gotówkowych przekraczających jednostkową kwotę 15.000,00 że osoby uprawnione ze strony Zamawiającego będą zgłaszał chęć dokonania wypłaty na dwa dni wcześniej.
 
Odpowiedź: nie
 
41. Prosimy o podanie Jak często Zamawiający korzysta z przechowywania w Banku depozytu,
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 7
 
42. czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż w zakresie spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / w zakresie warunków umów / Wykonawca w umowach może zaproponować rozwiązania obowiązujące u danego Wykonawcy np. w kwestii oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego i innych określanych w umowach stosowanych przez Wykonawcę.
 
Odpowiedź: Projekt umowy nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ani kryterium oceny ofert, stąd też bank może zaproponować swoje rozwiązania, które będą negocjowane przed podpisaniem umowy.
 
43. czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż zawarcie w składanej ofercie oświadczenia Wykonawcy o treści.: oświadczamy, iż zobowiązujmy się do udzielenia w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, pod warunkiem że w ocenie Banku Zamawiający będzie posiadał zdolność kredytową w rozumieniu ort. 70 Prawa bankowego", nie spowoduje odrzucenia złożonej oferty,
 
Odpowiedź: zawarcie w składanej ofercie oświadczenia Wykonawcy o treści.: oświadczamy, iż zobowiązujmy się do udzielenia w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, pod warunkiem że w ocenie Banku Zamawiający będzie posiadał zdolność kredytową w rozumieniu ort. 70 Prawa bankowego" nie spowoduje odrzucenia złożonej oferty,
 
 
44. czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe w zakresie roszczeń wynikających i umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz w zakresie roszczeń wynikających z wystawienia weksla na zabezpieczenie spłaty kredytu.
 
Odpowiedź: nie
 
45. prosimy o podanie przewidywanego średniomiesięcznego wykorzystania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
 
Odpowiedź: odpowiedź znajduje się w pyt. 2
 
Ostróda, 5 listopada 2013
 ZP.271.10.2012
 Strona internetowa Zamawiającego
Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2017”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami) Zamawiający w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert z dnia 12.11.2013 godz. 10.00 na dzień 20.11.2013 godz. 10.00. SIWZ po modyfikacji umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 1. W związku z przetargiem na bankową obsługę rachunków Gminy Ostróda, proszę  o przesłanie następujących dokumentów.
 • Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań na rok 2013
 • RbNds za III kwartał 20123
 • RbZ za III kwartał 2013
 • Rb-27S na III kwartał 2013
 • Rb-28S za III kwartał 2013
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni)
 • Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2012
 • Akt o wyborze wójta
 • Uchwała rady o powołaniu skarbnika
Odpowiedz:
Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego i stanowią załącznik do SIWZ.
 
Numer ogłoszenia: 449438 - 2013;
data zamieszczenia: 05.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 442566 - 2013 data 30.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zakończenie 31.01.2017.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie 31.12.2017.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 12.11.2013.
 • W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 20.11.2013.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
 
Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji
 
Treść ogłoszenia BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2014-2017 z dnia 30.10.3013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni do ogłoszenia z dnia 30.10.2013r.
 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.10.2013, ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, odsłon: 950

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8988840
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved