Nasz znak: RGP.6840.4.2014  
Ostróda, 05 marca 2015 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 25 lutego 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 143/2 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
2. Działka nr 143/2 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028073/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, które wpłaciły wadium.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 21.200,oo zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 21.420,oo zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych/.
 
5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Gospodarstwo Rolne Wałdowo 7/1 Aneta Gawenda-Kalinowska.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 06 marca 2015 r. do 16 marca 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.4.2014                                                                            Ostróda,15 stycznia 2015 r.
                                                        
Ogłoszenie
 
           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 91/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 143/2 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00028073/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 143/2 położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomości położona jest w północno-zachodniej części miejscowości Wałdowo. Działka rozpoczyna się bezpośrednio za kompleksem zabudowy zakładu rolnego  i kieruje się w stronę jeziora Drwęckiego. Kształt działki charakterystyczny dla inwestycji liniowych (droga). Działka ze wszystkich stron graniczy z polami. Teren płaski, nieutwardzony. Nieruchomość wykorzystywana jako droga gruntowa, sklasyfikowana jako dr. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.”
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 143/2 o pow. 0,3700 ha do przetargu ustala się w wysokości 21.200,- zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych).
 
Wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 20 lutego 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 20 stycznia 2015 r. do 20 lutego 2015 r.
 
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.01.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.01.2015, ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, odsłon: 1 070


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582253
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości