Nasz znak: RGP.6840.23.2015                                                         Ostróda, 31 sierpnia 2016 r.
         
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 26 sierpnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 o pow. 0,1166 ha i nr 69/2 o pow. 0,0342 ha, położonych w obrębie Górka
  2. Zgodnie z KW Nr EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 69/2, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65/5, powstała z podziału działki nr 65/4, decyzją podziałową z dnia 25 listopada 2015 r. znak: RGP.6831.41.2015. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
  4. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 39.100,00 zł
    /słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych/.
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 5 września 2016 r. do 13 września 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

 

Nasz znak: RGP.6840.23.2015

         Ostróda, 12 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 65/5 o pow. 0,1166 ha i nr 69/2 o pow. 0,0342 ha, położonych w obrębie Górka.
 
Zgodnie z KW Nr EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 69/2, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 65/5, powstała z podziału działki nr 65/4, decyzją podziałową z dnia 25 listopada 2015 r. znak: RGP.6831.41.2015. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą EL1O/00015325/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Działki nr 69/2 i nr 65/5 stanowią drogi gminne, położone poza obszarem zwartej zabudowy we wsi Górka.
Przedmiotowe działki położone są ok 1 km od granicy miasta Ostróda i ok. 3 km od zaczynającego się centrum zabudowy. Znajdują się po lewej stronie drogi krajowej nr 7 – Warszawa – Gdańsk, jadąc w kierunku Warszawy. Położone są w głębi, za budynkami maganyzowo-produkcyjnymi. Dojazd do działek bezpośrednio z drogi krajowej nr 7 – drogą utwardzoną za zabudową magazynowo-produkcyjną – gospodarstwo rolne – Górka 11.
 
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się inne działki niezabudowane przeznaczone w mpzp na cele produkcyjno-magazynowo-składowe. Kształt działek zbliżony do prostokąta o wydłużonych bokach – charakterystyczny dla inwestycji liniowych - drogi. Ukształtowanie terenu – teren lekko pofałdowany o bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Działki niezabudowane, nieogrodzone.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w miejscowości Górka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/366/2002 z dnia 11 lipca 2002 r.  opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 108, poz. 1647, działki nr 65/5 i nr 69/2 przeznaczone są pod: D 10/1x6/ - projektowaną drogę dojazdową oraz 12-3SP – tereny projektowanej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy.
 
Cenę wywoławczą dla działki nr 65/5 o pow. 0,1166 ha oraz nr 69/2 o pow. 0,0342 ha do przetargu ustala się w wysokości 39.100,- zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych).
 
Wadium w wysokości 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 14 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej  dnia 14 lipca 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 14.07.2016, ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, odsłon: 717

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742482
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved