Nasz znak: RGP.6840.28.2014                                                              Ostróda, 03 lutego 2015 r.
                     I n f o r m a c j a
 
  Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 23 stycznia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 48
  o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie i miejscowości Ostrowin.
 2. Działka nr 48 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00021600/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 7.400,oo zł /słownie: siedem tysięcy czterysta złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 7.560,oo zł /słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych/.
 5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Włodzimierza Ciarcińskiego.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 03 lutego 2015 r. do 11 lutego 2015 r. 

 

Nasz znak: RGP.6840.28.2014                                                                          
Ostróda, 08 grudnia 2014 r.
                                                        
Ogłoszenie
 
           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./, zarządzenia Nr 125/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 48 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie i miejscowości Ostrowin.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00021600/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 48 położona w obrębie Ostrowin, stanowi własność Gminy Ostróda.
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomości położona jest w części południowo-wschodniej wsi Ostrowin, poza zwartą zabudową. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z drogą asfaltową, w sąsiedztwie nieruchomości rolnych. Na działce znajduje się staw oznaczony jako nieużytek N, który stanowi 45 % działki. Pozostałe grunty stanowią grunty orne oznaczone są jako PsIV.
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzenni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.”
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 48 o pow. 0,2000 ha do przetargu ustala się w wysokości 7.400,- zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 700,- zł (słownie: siedemset złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 700,00 zł w terminie do dnia 19 stycznia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ostrowin.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ostrowin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 18 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Data przekazania do publikacji: 17.12.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 18.12.2014, ostatnia aktualizacja: 03.02.2015, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582268
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości