Nasz znak: RGP.6840.45.2016                                                 Ostróda, 1 sierpnia 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 21 lipca 2017 r. został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 205.
 
 1. Działka Nr 205, położona w obrębie Naprom, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021549/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
 
 1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Łukasza Zaporę.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 2 sierpnia 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.45.2016                                                                          Ostróda, 08 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako dz. ew. Nr 205, o pow. 1,0100 ha.
 
Działka ew. Nr 205, o pow. 1,0100 ha, położona w obrębie Naprom stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021549/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działa sklasyfikowana jest w ewidencji jako:
1) RIVa (grunty orne) - 0,1900 ha;
2) RIVb (grunty orne) - 0,8200 ha.
Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w północno-zachodniej części wsi Naprom, w sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi. Działka posiada kształt regularny – zbliżony do trapezu. Położona jest na terenie płaskim – bezpośrednio przy drodze asfaltowej prowadzącej do Pietrzwałdu. Działka cechuje się dobrymi warunkami agrarnymi.
Przy północnej granicy działki, przy drodze asfaltowej, przebiega sieć gazu ziemnego. W sąsiedztwie znajdują się również sieci: telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. Miejscowość Naprom uzbrojona jest również w sieć wodociągową i energetyczną.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/259/01 z dnia 23 marca 2001 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Warm.- Mazur. Nr 33, poz. 467, dla działki ew. Nr 205, położonej w obrębie Naprom brak jest ustaleń.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 205, położona w obrębie Naprom znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo – przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) zastrzega się, sprzedaż działki nr 205 obręb Naprom w przetargu ustnym ograniczonym dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne do 300 ha użytków rolnych, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
 
Zgodnie z art. 2b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) Nabywca nieruchomości rolnej (dz. ew. Nr 205, obręb Naprom) jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 205 o pow. 1,0100 ha, położonej w obrębie Naprom do przetargu ustala się w wysokości 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
            W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:
 1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha;
 
 1. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109);
 
 1. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo;
 
 1. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
 
Rolnik indywidualny spełniający ww. warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć zgłoszenie do przetargu (wzór do pobrania ZG-OŚW NR 1/2017) wraz z następującymi dokumentami:
 
 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa - WZÓR Nr 1/2017;
 
 1. w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) - WZÓR Nr 2/2017;
 
 1. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - WZÓR Nr 3/2017 wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 
 1. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności wraz z informacją potwierdzającą zamieszkanie co najmniej od 5 lat na terenie gminy Ostróda lub gminy z nią graniczącą.
 
Wyżej wymienione wzory dokumentów, można pobrać ze strony internetowej www.bip.gminaostróda.pl z zakładki „przetargi aktualne”.
 
Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w sekretariacie –Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku do godz. 15:00, aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu - wymagane ORYGINAŁY dokumentów wraz z kopią dowodu wpłaty wadium.
 
Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 18 lipca 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda.
 
Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cytowanej wyżej, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą i spełnią warunki podane w ogłoszeniu z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Naprom.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Naprom, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 14 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 14 czerwca 2017 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
 
Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego - wzór nr 1/2017 
 
Oświadczenie nabywcy o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego - wzór nr 2/2017  
 
Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wzór nr 3/2017
 
Zgłoszenie do przetargu - ZG/OŚW nr 1/2017
 
Data przekazania do publikacji: 14.06.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 14.06.2017, ostatnia aktualizacja: 02.08.2017, odsłon: 742


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292163
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości