Nasz znak: RGP.6840.9.2016                                                   Ostróda, 1 sierpnia 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 21 lipca 2017 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 54/4.
 
  1. Działka Nr 54/4, położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowiła własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00026580/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono pięć osób, które wpłaciły wadium.
 
  1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 110.800,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset złotych).
 
  1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 114.000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych).
 
  1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Joannę Godlewską.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 2 sierpnia 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.9.2016                                       Ostróda, 09 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. nr 54/4 o pow. 0,0363 ha.
 
Działka ew. nr 54/4, o pow. 0,0363 ha, położona w obrębie Stare Jabłonki stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00026580/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działa sklasyfikowana jest w ewidencji jako Ba – tereny przemysłowe.
Przedmiotowa działka znajduje się po prawej stronie ul. Tęczowej w miejscowości Stare Jabłonki. W sąsiedztwie działki znajduje się przepompownia ścieków oraz kompleks leśny. W bliskiej odległości znajduje się również droga krajowa Nr 16.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o proporcjonalnych bokach. Znajdują się na niej budowle anteny nadawczej telefonii komórkowej – maszt antenowy metalowy oraz dwa budynki techniczne. Przez działkę przebiega energetyczna sieć napowietrzna średniego napięcia. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną z możliwością podłączenia sieci wodociągowej przebiegającej przy zachodniej granicy działki.
 Działka położona jest na terenie płaskim, ogrodzona płotem z siatki stalowej z przęsłami metalowymi. Dojazd do działki odbywa się z ul. Olsztyńskiej o nawierzchni asfaltowej, a następnie ok. 650 m przez utwardzoną drogą gruntową stanowiącą ul. Tęczową.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/177/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazurskiego nr 140, poz. 1654), przedmiotowa działka przeznaczona jest pod:
  1. C – tereny infrastruktury technicznej adaptowanej wraz z przepompownią ścieków, stacją bazową telefonii komórkowej, stacje transformatorowe;
  2. KD10 – ulica dojazdowa;
  3. rezerwę terenu przeznaczoną na potrzeby drogi krajowej Nr 16.
 
Działka ew. Nr 54/4, położona w obrębie Stare Jabłonki powstała z podziału działki 54/3, położonej w obrębie Stare Jabłonki na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 października 2016 r. (znak: RGP.6831.40.2016).
Zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.06.2000 r. część dz. ew. Nr 54/3, położonej w obrębie Stare Jabłonki o pow. ok. 285 m2 (po podziale teren dz. ew. Nr 54/4, obręb Stare Jabłonki) została wydzierżawiona na okres 20 lat począwszy od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy (tj. od dnia 01.07.2000 r.). Wyżej wskazana umowa jest skuteczna w zakresie przewidzianym przepisami prawa wobec ewentualnych nabywców przedmiotu dzierżawy.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. nr 54/4, o pow. 0,0363 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, do przetargu ustala się w wysokości 110.800,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży części nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 10.000,00 zł w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 14.06.2017 r. do 17.07.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 14.06.2017 r.
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.06.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 14.06.2017, ostatnia aktualizacja: 02.08.2017, odsłon: 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292235
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości