Uchwały Nr XXX/160/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm./ na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. w Tyrowie, 14-100 Ostróda , Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Załącznik Nr 1
do uchwały  nr XXX/160/12

z dnia 28 listopada 2012 roku

 

Taryfy  za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013r.

 

1. Taryfowe grupy odbiorców

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono trzy grupy odbiorców usług:

 

Grupa I - Taryfa W-1;  gospodarstwa domowe i usługi nieprodukcyjne,  woda na cele przeciwpożarowe i na zasilenie fontann publicznych

 

Grupa II - Taryfa W-2; przemysł spożywczy

 

Grupa III - Taryfa W-3; pozostały przemysł i usługi produkcyjne

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują następujące grupy odbiorców:

 

Grupa I - Taryfa K-1; gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy nieprodukcyjni korzystający  z przesyłu i oczyszczania ścieków

 

Grupa II - Taryfa K-2; przemysł i usługi produkcyjne, korzystający z przesyłu i oczyszczania ścieków

 

Grupa III - Taryfa K-3; przemysł, oczyszczanie ścieków bez przesyłu

 

Do taryfy wprowadzona została również opłata dodatkowa „OD” za przekroczenia parametrów ścieków.

 

2. Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat

 

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt. 1, obowiązują zróżnicowane ceny  oraz  zasady   ich stosowania. Wprowadzone taryfy są jednoczłonowe. Należność będzie obliczana według zasady ilość ścieków lub wody razy cena jednostkowa.

 

Wysokość cen wody i ścieków  przedstawiają tabele nr A i B.

 

A - Woda

Rodzaj grupy

Nazwa taryfy

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

Grupa I

W-1

2,15

2,32

Grupa II

W-2

2,18

2,35

Grupa III

W-3

2,20

2,38

 

 

B - Ścieki

Rodzaj grupy

Nazwa taryfy

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

Grupa I

K-1

4,22

4,56

Grupa II

K-2

4,22

4,56

Grupa III

K-3

m3

2,34

2,53

Sporządził/a: Jan Ignaczewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 629


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627455
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości