Uchwała XXX/187/2009

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Ostróda na lata 2009 – 2015.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115 , poz. 728 z póżn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Ostróda na lata 2009 – 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmin Ostróda.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

 Przekazano do publikacji dn. 31.03.2009 r.

 

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.03.2009, ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, odsłon: 906


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714935
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości