Uchwała XXX/167/2012
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2012 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność organu tj. Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Lipowie.
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na bezczynność organu tj. Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Lipowie, uchwala co następuje:
 
      § 1. Uznaje się skargę Pani S. na bezczynność organu tj. Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Lipowie za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Pani S. oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
Załącznik do
 Uchwały Nr XXX/167/12
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 28 listopada 2012r.
 
Uzasadnienie do uchwały w sprawie skargi na bezczynność dyrektora jednostki organizacyjnej tj. Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie.
 
Dnia 26 października br. Kuratorium Oświaty w Olsztynie przekazało Przewodniczącemu Rady Gminy Ostróda skargę Pani S. na bezczynność dyrektora jednostki organizacyjnej tj. Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie.
Po rozpoznaniu sprawy ustalono, iż skarga jest bezzasadna. Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie przedłożyła dokumenty wskazujące na korespondencję w ww. sprawie z Kurią Metropolitalną w Olsztynie i Panią S. Z powyższych dokumentów wynika, iż dyrektor udzielił odpowiedzi na pismo Skarżącej, niezwłocznie po zajęciu stanowiska przez Kurią Metropolitalną w Olsztynie w ww. sprawie (stanowisko kurii dyrektor otrzymała w dniu 18.10.2012, 6 miesięcy po wysłaniu zapytania tj. 19.04.2012). Powyższe działania nie wskazują więc na bezczynność dyrektora.

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, odsłon: 689


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627674
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości