Uchwała Nr XXXVIII/299/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2017r, poz. 1875 z późn.zm.)  oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na  „Remont drogi powiatowej Nr 1232 N odc. Wirwajdy – Nastajki”
 
     § 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2018 w wysokości 201.469,00 zł /słownie: dwieście jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 00/100 złotych/
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.01.2018
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.01.2018, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 475


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719447
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości