Uchwała Nr XXXVII/210/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kajkowo

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulic wewnętrznych w części miejscowości Kajkowo:

 

      DĘBOWA - składająca się z działek oznaczonych wg ewidencji gruntów jako działki nr 45/12, 52/7 i 52/10 położonych w obrębie Kajkowo.

 

      § 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Kajkowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji 10.09.2009r.

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.09.2009, ostatnia aktualizacja: 10.09.2009, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757395
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości