Uchwała Nr XXXVI/208/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 lipca 2009r.

 

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1.1. Tworzy się z dniem 1 października 2009 roku zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie”, zwany dalej „zakładem”.

 

      2. Przedmiotem działalności zakładu jest prowadzenie gospodarki komunalnej na terenie gminy Ostróda, a w szczególności:

 

   a/ zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Ostróda w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków,

 

   b/ utrzymanie ładu i porządku na terenie gminnych dróg będących własnością gminy,

 

   c/ zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Ostróda w zakresie cmentarzy komunalnych,

 

   d/ świadczenie usług cmentarnych,

 

   e/ zarządzanie zasobami lokalowymi gminy.

 

      § 2. Zakładowi nadaje się statut określający szczegółowy zakres jego działalności stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

 

      § 4. Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z dotacji i innych przychodów.

 

      § 5. Źródłem przychodów zakładu są:

 

   a/ przychody z opłat za wywóz odpadów komunalnych,

 

   b/ przychody z opłat za dostawy wody i odprowadzanie ścieków,

 

   c/ przychody z pobieranych czynszów lokalowych,

 

   d/ przychody z opłat cmentarnych,

 

   e/ przychody uzyskane z odpłatnej działalności.

 

      § 6. Zakład wyposaża się w środki obrotowe określone uchwałą budżetową na lata 2009-2010 oraz w nieruchomości położone w Kajkowie, ul. Bukowa.

 

      § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2009r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Komunalnej”.

 

Zakład Obsługi Komunalnej pozwoli gminie prowadzić niezależną gospodarkę komunalną w zasadzie w dowolnym zakresie. Funkcjonować będzie jako zakład budżetowy, nad którego działalnością nadzór sprawować będzie samorząd gminny oraz jego służby finansowe. Powołanie Zakładu Obsługi Komunalnej sprawi, iż można będzie poznać rzeczywiste koszty związane  choćby z gospodarką śmieciową lub wodno-kanalizacyjną. Będzie można także dofinansować jego działalność, co ma poważne znaczenie społeczne. W końcu utworzenie Zakładu jest koniecznym początkiem ewentualnych przemian w zakresie funkcjonowania gminnej gospodarki komunalnej, które mogą doprowadzić do powołania spółki komunalnej.

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXXVI/208/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 lipca 2009r.

 

STATUT

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

      § 1. Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie jest zakładem budżetowym Gminy Ostróda działającym na podstawie Uchwały Nr XXXVI/208/ 09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 lipca2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

 

      § 2.1. Siedzibą Zakładu Obsługi Komunalnej jest Ostróda.

 

      2. Zakład właściwością swoją obejmuje teren Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zakład nie posiada osobowości prawnej i jest jednostką organizacyjną Gminy Ostróda.

 

      § 4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje:

 

   1) Rada Gminy Ostróda,

 

   2) Wójt Gminy Ostróda.

 

      § 5.1. Zakładem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności zakładu.

 

      2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Ostróda.

 

      3. Dyrektor zakładu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 6. Dyrektor zakładu może zawierać umowy i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu oraz podejmować inne działania i czynności zmierzające do realizacji celów zakładu w oparciu o pełnomocnictwo udzielone zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Rozdział II

Cel i przedmiot działania

 

      § 7. Zakład swoją działalność prowadzi zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki rachunku ekonomicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

      § 8. Przedmiotem działania zakładu jest:

 

      1. eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,

 

      2. eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w tym burzowej,

 

      3. wszelkie działania dotyczące zawierania umów oraz rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków,

 

      4. zarządzanie zasobami lokalowymi gminy,

 

      5. eksploatacja budynków mieszkaniowych i użytkowych będących w zarządzie gminy,

 

      6. utrzymanie czystości porządku na działkach, placach, drogach i innych nieruchomościach, które są własnością gminy,

 

      7. bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i nadzór nad ich funkcjonowaniem,

 

      8. bieżące remonty dróg gminnych,

 

      9. prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,

 

      10. świadczenie wszelkich innych usług komunalnych.

 

Rozdział III

Organizacja Zakładu

 

      § 9.1. Szczegółową organizację wewnętrzną zakładu określa dyrektor w drodze regulaminu organizacyjnego.

 

      2. Za gospodarkę finansową całego zakładu odpowiedzialny jest Dyrektor.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

      § 10. Zakład używa pieczęci:

  

   „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie”.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2009, ostatnia aktualizacja: 22.07.2009, odsłon: 1 072


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715060
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości