Uchwała Nr XXXVI/174/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2005r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

      Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie (Dz. Urz. Województwa Warm.-Mazur. z 2004r. Nr 92, poz. 1126) w § 6 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „5. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej”.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 710


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304340
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości