Uchwała Nr XXXV/207/09

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ( Dz. Urz. Województw Warmińsko – Mazurskiego z 2004r. Nr 92, poz. 1126 ze zm..) w § 6 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „ 5. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów’.

 

§ 2. § 16 otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. W Ośrodku pracownicy zatrudniani są na następujących stanowiskach:

 

        a/ Dyrektor Ośrodka

 

        b/ Kierownik działu świadczeń

 

        c/ Główna księgowa

 

        d/ księgowa

 

        e/ starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

 

        f/ starszy specjalista pracy socjalnej

 

        g/ specjalista pracy socjalnej

 

        h/ starszy pracownik socjalny

 

        i/ pracownik socjalny

 

        j/ aspirant pracy socjalnej

 

        k/ starszy inspektor

 

        l/ inspektor

 

        ł/ kasjer

 

        m/ referent

 

        n/ kierowca

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: GOPS
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.07.2009, ostatnia aktualizacja: 03.07.2009, odsłon: 954


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714916
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości