Uchwała Nr XXXV/206/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda”, uchwalonego uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

§ 2. Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszar w granicach administracyjnych gminy Ostróda.

 

§ 3. Zakres zmiany w studium obejmuje problematykę wynikającą z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 1 002


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714889
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości