Uchwała Nr XXXV/205/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 

      Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r, Nr 97, poz.674 z późn.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 z póżn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych Gminy Ostróda, wyłączając Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 

      2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

   1/ przy jednej osobie w rodzinie - 55 zł,

 

   2/ przy dwóch osobach w rodzinie - 70 zł,

 

   3/ przy trzech osobach w rodzinie - 85 zł,

 

   4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 100 zł.

 

      3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu: współmałżonka, dzieci uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia oraz rodziców.

 

      4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

      5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt.

 

      6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 

   1/ niezależnie od tytułu prawnego od zajmowanego lokalu mieszkalnego,

 

   2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

      7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonania pracy, a także w okresach:

 

   1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 

   2/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 

   3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

 

   4/ korzystania z urlopu wychowawczego.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 20 marca 2009r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 1 035


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715011
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości