Uchwała Nr XXXIX/315/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 
 
     Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przyjmuje prowadzenie w 2018 r. spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.
 
     § 2. Szczegółowe zasady przyjęcia utrzymania cmentarza ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych określi  zawarte porozumienie.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.03.2018
Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.03.2018, ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, odsłon: 503


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719194
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości