Uchwała Nr XXXIX/310/2018
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
     Na podstawie art. 212 w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uchwala się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
      2.Uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz właściwym związkom zawodowym, celem zaopiniowania.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 Załącznik
 do uchwały Nr XXXIX/310/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
 
Uchwała Nr...............................
Rady Gminy Ostróda
 z dnia ..................................
 
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego
 
     Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. W uchwale Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 2223) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
 
 
 
 Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XXXIX/310/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, na okres od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Granice obwodu
(miejscowości)
1
Szkoła Podstawowa w Tyrowie, wchodząca w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie
Tyrowo 41,
14-100 Ostróda
 
Morliny, Nastajki, Przylądek, Ryńskie, Tyrowo
2
Szkoła Podstawowa w Samborowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
Samborowo,
ul. Szkolna 8,
14-100 Ostróda
Czyżówka, Gierłoż, Nowa Gierłoż, Samborowo, Samborówko, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie
3
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
Lipowo 16,
14-100 Ostróda
Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko
4
Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
Pietrzwałd 94,
14-100 Ostróda
Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Naprom, Pietrzwałd, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki
5
Szkoła Podstawowa w Brzydowie
Brzydowo 27,
14-100 Ostróda
Brzydowo, Jankowiec, Lesiak Ostródzki, Ornowo, Pobórze, Prusowo, Rudno, Smykowo
6
Szkoła Podstawowa w Durągu
Durąg 14,
14-106 Szyldak
Bednarki, Durąg, Dziadyk, Kraplewo, Lichtajny, Miejska Wola, Pancerzyn, Ryn
7
Szkoła Podstawowa w Szyldaku
Szyldak,
ul. Szkolna 12,
14-106 Szyldak
Grabin, Grabinek, Ostrowin, Szyldak, Wyżnice
8
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie
Zwierzewo 36,
14-100 Ostróda
Czarny Róg, Czerwona Karczma, Lubajny, Międzylesie, Nowe Siedlisko, Ruś Mała, Wałdowo, Warlity Wielkie, Zwierzewo, Kątno, Żurejny
9
Szkoła Podstawowa w Idzbarku
Idzbark 30
14-100 Ostróda
Cibory, Górka, Idzbark, Lipowiec, Młyn Idzbarski, Worniny, Wólka Lichtajńska, Szafranki, Kajkowo,
10
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach
Stare Jabłonki
ul. Olsztyńska 20
14 – 133 Stare Jabłonki
 
Stare Jabłonki, Zawady Małe, Buńki, Gąski, Jabłonka
 
 
 
 
 
 Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXXIX/310/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
Plan sieci prowadzonych przez Gminę Ostróda klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostróda na okres
 od 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Granice obwodu
(miejscowości)
1
Klasy dotychczasowego publicznego Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie, prowadzone w publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej w Zwierzewie
Zwierzewo 36,
14-100 Ostróda
 
 
Buńki, Cibory, Czarny Róg, Czerwona Karczma, Gąski, Górka, Idzbark, Jabłonka, Kajkowo, Kątno, Lesiak Ostródzki, Lipowiec, Lubajny, Międzylesie, Młyn Idzbarski, Nowe Siedlisko, Przylądek, Ruś Mała, Stare Jabłonki, Szafranki, Wałdowo, Warlity Wielkie, Worniny, Wólka Lichtajńska, Zawady Małe, Zwierzewo, Żurejny
2
Klasy dotychczasowego publicznego Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu, prowadzone w publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej w Durągu
Durąg 14,
14-106 Szyldak
Brzydowo, Durąg, Dziadyk, Grabin, Grabinek, Kraplewo, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin, Pancerzyn, Prusowo, Szyldak, Wyżnice
3
Klasy dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Samborowie, prowadzone w publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej w Samborowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
Samborowo,
ul. Szkolna 8,
14-100 Ostróda
Czyżówka, Gierłoż, Morliny, Nastajki, Nowa Gierłoż, Ryńskie, Samborowo, Samborówko, Tyrowo, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie
4
Klasy dotychczasowego publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie, prowadzone w publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
Lipowo 16,
14-100 Ostróda
Bałcyny, Gruda, Jankowiec, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Pobórze, Podlesie, Reszki, Rudno, Smykowo, Smykówko
 
 
 
 
5
Klasy dotychczasowego publicznego Gimnazjum w Pietrzwałdzie, prowadzone w publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
Pietrzwałd 94,
14-100 Ostróda
Bednarki, Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Miejska Wola, Naprom, Pietrzwałd, Ryn, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki
 
 
 Załącznik Nr 3
 do uchwały Nr XXXIX/310/2018
 Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda od dnia 1 września 2019 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły
Adres siedziby szkoły
oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Granice obwodu
(miejscowości)
1
Szkoła Podstawowa w Tyrowie, wchodząca w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie
Tyrowo 41,
14-100 Ostróda
 
Morliny, Nastajki, Przylądek, Ryńskie, Tyrowo
2
Szkoła Podstawowa w Samborowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
Samborowo,
ul. Szkolna 8,
14-100 Ostróda
Czyżówka, Gierłoż, Nowa Gierłoż, Samborowo, Samborówko, Turznica, Wirwajdy, Zabłocie
3
Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
Lipowo 16,
14-100 Ostróda
Bałcyny, Gruda, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo, Podlesie, Reszki, Smykówko
4
Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
Pietrzwałd 94,
14-100 Ostróda
Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Naprom, Pietrzwałd, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki
5
Szkoła Podstawowa w Brzydowie
Brzydowo 27,
14-100 Ostróda
Brzydowo, Jankowiec, Lesiak Ostródzki, Ornowo, Pobórze, Prusowo, Rudno, Smykowo
6
Szkoła Podstawowa w Durągu
Durąg 14,
14-106 Szyldak
Bednarki, Durąg, Dziadyk, Kraplewo, Lichtajny, Miejska Wola, Pancerzyn, Ryn
7
Szkoła Podstawowa w Szyldaku
Szyldak,
ul. Szkolna 12,
14-106 Szyldak
Grabin, Grabinek, Ostrowin, Szyldak, Wyżnice
8
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie
Zwierzewo 36,
14-100 Ostróda
Czarny Róg, Czerwona Karczma, Lubajny, Międzylesie, Nowe Siedlisko, Ruś Mała, Wałdowo, Warlity Wielkie, Zwierzewo, Kątno, Żurejny
9
Szkoła Podstawowa w Idzbarku
Idzbark 30
14-100 Ostróda
Cibory, Górka, Idzbark, Lipowiec, Młyn Idzbarski, Worniny, Wólka Lichtajńska, Szafranki, Kajkowo
10
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach
Stare Jabłonki
ul. Olsztyńska 20
14 – 133 Stare Jabłonki
Stare Jabłonki, Zawady Małe, Buńki, Gąski, Jabłonka
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2018
Osoba przekazująca: Joanna Burcon

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2018, ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, odsłon: 628


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719425
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości