Uchwała Nr XXXIX/309/2018
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 23 marca 2018 r.
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ), art. 91 ust. 1,2,9, art. 88 ust. 1,2,7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1.1. Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzwałdzie zwany dalej „Zespołem”, z siedzibą w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd nr 94, 14 – 100 Ostróda, w skład którego będą wchodzić:
 
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,
 
2) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie.
 
     2. Akt założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
     3. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Obwód Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie obejmuje w całości miejscowości: Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Naprom, Pietrzwałd, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki.
 
     § 3. Pracownicy jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, stają się z dniem 1 września 2018 r. pracownikami Zespołu.
 
     § 4. Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania, a także mienie połączonych jednostek, które staje się w całości mieniem Zespołu.
 
     § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                        do uchwały Nr XXXIX/309/2018
                                                                        Rady Gminy Ostróda
                                                                        z dnia 23 marca 2018 r.
 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W PIETRZWAŁDZIE
 
 
     Sporządzony na podstawie art. 88 ust. 1 i ust. 2, art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
 
     § 1. Tworzy się z dniem 1 września 2018 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzwałdzie, w skład którego wchodzą:
 
 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie,
 
  2) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie.
 
     § 2. Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie znajduje się w miejscowości Pietrzwałd nr 94, 14 - 100 Ostróda.
 
     § 3. Obwód Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie obejmuje w całości miejscowości: Giętlewo, Glaznoty, Janowo, Klonowo, Naprom, Pietrzwałd, Wólka Klonowska, Wygoda, Wysoka Wieś, Zajączki.
 
     § 4. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa statut.
 
 
 
 
 Załącznik Nr 2
                                                                        do uchwały Nr XXXIX/309/2018
                                                                        Rady Gminy Ostróda
                                                                        z dnia 23 marca 2018 r.
 
STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W PIETRZWAŁDZIE
 
Rozdział 1
Przepisy definiujące
 
     § 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
 
  1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzwałdzie;
 
  2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie;
 
  3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie;
 
  4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 
  5) Statucie Zespołu - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie;
 
  6) Statucie Szkoły - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie;
 
  7) Statucie Przedszkola - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie;
 
  8) dyrektorze, wicedyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim, radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole;
 
  9) wychowankach, uczniach, rodzicach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Zespołu oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
 
  10) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole;
 
  11) organie prowadzącym zespół - należy przez to rozumieć Gminę Ostróda;
 
  12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie;
 
  13) poradni psychologiczno - pedagogicznej - należy rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.
 
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
 
     § 2. 1. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pietrzwałdzie jest placówką publiczną.
 
     2. W skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pietrzwałdzie wchodzą:
 
  1) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie z siedzibą Pietrzwałd nr 94; 14 – 100 Ostróda;
 
  2) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie z siedzibą Pietrzwałd nr 20 b; 14 – 100 Ostróda.
 
     3. Siedziba Zespołu znajduje się w Pietrzwałdzie; Pietrzwałd nr 94; 14 – 100 Ostróda.
 
     4. Ustalona nazwa Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzwałdzie używana jest w pełnym brzmieniu.
 
     5. Nazwa na tablicach brzmi:
 
  1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzwałdzie Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie;
 
  2) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pietrzwałdzie Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie;
 
     6. Zespół używa pieczęci nagłówkowej:
 
  1) pieczęć podłużna używana na pismach ogólnych dotyczących działalności Zespołu o treści: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd nr 94; 14 – 100 Ostróda
 
  2) pieczęć podłużna używana na drukach szkoły o treści:
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pietrzwałdzie
 
Szkoła Podstawowa im. Jan Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie; Pietrzwałd 94; 14 – 100 Ostróda
 
  3) pieczęć podłużna używana na drukach przedszkola o treści:
 
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzwałdzie
 
 Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie; Pietrzwałd nr 20 b; 14 – 100 Ostróda
 
     7. Zespół używa pieczęci urzędowych i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
     § 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Ostróda z siedzibą w Ostródzie; ul. Jana III Sobieskiego 1; 14 – 100 Ostróda.
 
     2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko –Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
 
     § 4. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
     2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków Zespołu, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 
     § 5. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
 
     2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w § 5 ust. 1 określają odrębne przepisy.
 
     § 6. Działalność oświatowych związków zawodowych w Zespole określają odrębne przepisy.
 
     § 7. 1. Zespół posiada konto bankowe w banku wskazanym przez organ prowadzący.
 
     2. Zasady gospodarki materialnej i finansowej Zespołu określają odrębne przepisy, w szczególności ustawa o finansach publicznych.
 
 
Rozdział 3
Organy Zespołu
 
     § 8. Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie są:
 
  1) Dyrektor Zespołu;
 
  2) Wicedyrektor Zespołu;
 
  3) Rada Pedagogiczna Zespołu, w skład której wchodzi Rada Pedagogiczna Szkoły i Rada Pedagogiczna Przedszkola;
 
  4) Rada Pedagogiczna Szkoły;
 
  5) Rada Pedagogiczna Przedszkola;
 
  6) Rada Rodziców Szkoły;
 
  7) Rada Rodziców Przedszkola;
 
  8) Samorząd Uczniowski Szkoły.
 
     § 9. 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
 
     2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 
     3. Dyrektor Zespołu organizuje, kieruje i nadzoruje pracę zespołu, a w szczególności:
 
  1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;
 
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
 
  3) zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
 
  4) odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 
  5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu;
 
  6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;
 
  7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
 
  8) opracowuje arkusze organizacyjne jednostek wchodzących w skład Zespołu;
 
  9) prowadzi dokumentację w sposób określony odrębnymi przepisami;
 
  10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 
  11) powierza i odwołuje ze stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 
  12) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym zatrudnionym pracownikom;
 
  13) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;
 
  14) ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie;
 
  15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 
     4. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu, Rady Pedagogicznej Szkoły i Rady Pedagogicznej Przedszkola. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji określają regulaminy działalności poszczególnych Rad Pedagogicznych.
 
     5. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu, Radą Rodziców Przedszkola, Radą Rodziców Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
 
     6. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Wicedyrektor.
 
     7. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy Ostróda.
 
     8. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
 
      § 10 1. W Zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora.
 
     2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska Wicedyrektora dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej Zespołu.
 
     3. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.
 
     4. W Zespole mogą zostać utworzone, za zgodą organu prowadzącego, inne stanowiska kierownicze.
 
     § 11. 1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole i w Przedszkolu.
 
     2. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 
     3. W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 
     4. W posiedzeniach Rad Pedagogicznych mogą, z głosem doradczym, brać udział także inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 
     5. Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych określa regulamin ich działalności uchwalony zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy prawo oświatowe.
 
     6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu należy w szczególności:
 
  1) zatwierdzanie planów pracy;
 
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
 
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 
  4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy.
 
     7. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
 
  1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych;
 
  2) projekt planu finansowego Zespołu;
 
  3) terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 
  4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 
  5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 
  6) pracę Dyrektora szkoły na wniosek uprawnionego organu.
 
     8. Rada Pedagogiczna Zespołu może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu.
 
     9. Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje projekt i zatwierdza nowelizację Statutu Zespołu.
 
     § 12. 1. Radę Rodziców Szkoły tworzą przedstawiciele klasowych rad rodziców.
 
     2. Radę Rodziców Przedszkola tworzą przedstawiciele rodziców z oddziałów przedszkolnych.
 
     3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rad Rodziców określają regulaminy ich działalności, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu oraz Statutem Przedszkola
i Statutem Szkoły.
 
     4. Dyrektor zapewnia Radom Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez Wicedyrektora.
 
     5. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
 
     § 13. 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły.
 
     2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.
 
     3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 
     § 14. 1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom i uczniom oraz podnoszenia poziomu pracy Szkoły i Przedszkola..
 
     2. Współdziałanie organów Zespołu odbywa się poprzez:
 
  1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w Statucie Zespołu;
 
  2) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i ustaleniach;
 
  3) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 
     3. Współdziałanie organów Zespołu jest realizowane w szczególności:
 
  1) na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu;
 
  2) na posiedzeniach Rady Rodziców Szkoły i Rady Rodziców Przedszkola;
 
  3) na spotkaniach z Samorządem Uczniowskim.
 
     4. Kwestie sporne między organami dotyczące działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej rozstrzyga wewnątrz Zespołu - Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii i złożeniu wniosków na sporny temat.
 
     5. Dyrektor, drogą negocjacji i porozumienia, dąży do rozwiązania kwestii spornych.
 
     6. W przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia konfliktów, spór rozstrzyga Dyrektor.
 
     7. W przypadku braku zgody stron na ostateczną decyzję rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora każdy z organów może zwrócić się do wyższych instytucji w zależności od treści sporu, tj. organu prowadzącego lub nadzorującego.
 
Rozdział 4
Ogólne cele i zadania Zespołu
 
     § 15. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, uwzględniając Program Wychowawczo - Profilaktyczny dostosowany do potrzeb środowiska.
 
     2. Zespół respektuje zasady nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
 
     § 16. 1. Zakres obowiązków i zadań nauczycieli określają Statut Szkoły i Statut Przedszkola połączonych w Zespół.
 
     2. Zakres obowiązków i czynności dla pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Zespołu.
 
     3. Zasady wynagradzania nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze oraz Uchwały Rady Gminy Ostróda.
 
     4. Zasady wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami określone są w ustawie o pracownikach samorządowych, przepisach wykonawczych i Regulaminie wynagradzania.
 
Rozdział 6
Uczniowie i wychowankowie Zespołu
 
     § 17. 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Mają zapewnione warunki do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
     2. W Szkole uczniowie mają zapewnione warunki do spełniania obowiązku szkolnego na etapie szkoły podstawowej.
 
     3. Statuty szkoły i Przedszkola określają w szczególności:
 
  1) zasady rekrutacji;
 
  2) organizację zajęć;
 
  3) zapewnienie warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 
  4) formy opieki oraz pomocy uczniom i wychowankom;
 
  5) formy współdziałania z rodzicami w zakresie opieki, nauczania, wychowania i profilaktyki;
 
  6) prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków.
 
     4. Statut Szkoły określa szczegółowe Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
 
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
 
     § 18. 1. Postanowienia zawarte w Statutach Przedszkola i Szkoły pozostają w mocy, za wyjątkiem postanowień uregulowanych odmiennie w niniejszym Statucie.
 
     2. Sprawy nieujęte w niniejszym Statucie Zespołu regulowane są obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności postanowieniami ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Konwencji o Prawach Dziecka, Kodeksu Pacy, ustawy o finansach publicznych oraz innymi przepisami dotyczącymi oświaty.
 
     § 19. 1. Zmiany Statutu uchwala Rada Pedagogiczna Zespołu.
 
     2. W zakresie uregulowanym odmiennie niż w Statucie, tracą moc postanowienia zawarte w statutach jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 27.03.2018
Osoba przekazująca: Joanna Burcon

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.03.2018, ostatnia aktualizacja: 27.03.2018, odsłon: 612


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719235
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości