Uchwała Nr XXXIX/215/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 15.09.2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostróda w następującej wysokości:

 

- woda - 2,10 zł / m3,

 

- ścieki - 5,28 zł/ m3,

 

- opłata abonamentowa za odbiorcę usług - 4,80 zł/m-c.

 

2. Do w/w cen zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

 

§ 2. Taryfy ustalone w § 1 obowiązują od 01-10-2009 roku do 31-03-2011 roku.

 

§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez nowo utworzony Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.09.2009, ostatnia aktualizacja: 17.09.2009, odsłon: 911


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714990
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości