Uchwała Nr XXXIV/201/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 16 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Samborowo przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Miejscowości Samborowo Uchwałą I/2/09 w dniu 10 czerwca 2009r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

                              

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

                              

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji 02.07.2009 r.                                                                         

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.07.2009, ostatnia aktualizacja: 22.07.2009, odsłon: 928


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757183
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości