Uchwała Nr XXXIII/200/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 04 czerwca 2009 roku

 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Odmawia się zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonych we wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie z dnia 20 kwietnia 2009 r. z uwagi na ich sporządzenie niezgodnie z prawem.

 

2. Wskazanie naruszeń prawa przez PUK Sp. z o.o. w Ostródzie przy sporządzaniu taryf, o których mowa w ust. 1 zawiera uzasadnienie do uchwały.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dn. 30.06.2009 r.

 

 

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 923


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745670
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości