Uchwała Nr XXXIII/199/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu” oraz zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze .zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie, przez Wójta Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu” do kwoty 400.000, -zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a dla zabezpieczenia zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in.blanco” Gminy Ostróda i podpisanie deklaracji do weksla. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10.07.2006r w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. nr 134 poz.944 ) następowała będzie z dochodów własnych Gminy Ostróda.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.06.2009, ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, odsłon: 908


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757306
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości