Uchwała Nr XXXIII/163/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

 

      Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

      § 1.1. Upoważnia się Wójta do zawarcia z Województwem Warmińsko-Mazurskiego porozumienia w sprawie współdziałania przy wykonaniu zadania publicznego polegającego na przygotowaniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną, finansowanego ze środków Działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

      2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określało będzie cel porozumienia, zakres powierzenia spraw, określenie odpowiedzialności stron za wykonanie czynności, zakres przedmiotowy projektu, plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, zasady komunikacji i podejmowania decyzji.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 26.04.2005, ostatnia aktualizacja: 26.04.2005, odsłon: 732


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292119
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości