Uchwała Nr XXXII/196/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2009r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Samborowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Traci moc Uchwała Nr XII/86/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.06.2009, ostatnia aktualizacja: 01.06.2009, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757381
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości