Uchwała Nr XXXII/177/12
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 10, art. 13 ust. 2, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 sierpnia 2013r. samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku. 

 

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie samorządowa instytucja kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

 

§ 2. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Ostróda, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. 

 

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 

 

1)Krajowej Radzie Bibliotecznej, 

 

2)Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie. 

 

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Ostróda do wystąpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, o wydanie zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1. 

 

§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/177/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Zgodnie z obowiązującym od 1 października 2012r. nowym brzmieniem art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.) biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Natomiast w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Zgodnie z art. 19 w/w ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.

      Stosownie do zmienionego stanu prawnego, mając na uwadze potrzebę efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także konieczność upraszczania struktur zarządzania, Rada Gminy Ostróda zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury o nazwach: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Samborowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Szyldaku. Działania organizatora związane są z potrzebą racjonalizacji form organizowania działalności kulturalnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług i ich dostępności dla mieszkańców gminy.

      Zgodnie z art. 18 ustawy o bibliotekach, biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 i 2 w/w ustawy biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Realizacja powyższych, określonych ustawowo, zadań biblioteki po połączeniu będzie utrzymana i zapewniona na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i organizacyjnej. Dodatkowo nie ulegnie zmianie sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji dla mieszkańców gminy, poprzez pozostawienie filii bibliotecznych na terenie gminy Ostróda w dotychczasowych miejscowościach. Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultur, pozostające w gestii ośrodka kultury, będzie dalej rozwijane. Planowane połączenie nie spowoduje więc uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań, a wręcz przeciwnie, doprowadzi do ich pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji. Należy zauważyć, że utrzymywanie rozdziału obu instytucji, szczególnie na terenach wiejskich, nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają oraz oparte są na współpracy z tymi samymi podmiotami, tj. szkołami i innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji, zapewni zatem koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materialnej. Jednocześnie zostaną zlikwidowane dotychczasowe podziały pracowników obu instytucji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy ten sam pracownik był na część etatu zatrudniony w bibliotece, a na część - w ośrodku. Po połączeniu, pracodawcą będzie jedna instytucja kultury, co umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego. Dodatkowo, połączenie instytucji usprawni zarządzanie działalnością kulturalną w gminie, która będzie koordynowana przez jeden podmiot. Pozwoli to na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz racjonalizowanie wydatków, poprzez możliwość zaplanowania pracy bez podziału na dwie instytucje. Wspólna polityka rozwoju kultury, a także scalenie sił i środków lepiej wpłynie nadziałania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz umożliwi elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby.

      Połączenie instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w jedną instytucję kultury zapewni pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacyjnych, kadrowych i majątkowych, co przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych zadań. Jedna instytucja, w postaci wielofunkcyjnego ośrodka kultury, zapewni mieszkańcom zarówno profesjonalną obsługę czytelnictwa, jak również zaspokoi potrzeby kulturalne.

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.01.2013, ostatnia aktualizacja: 02.01.2013, odsłon: 670


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630469
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości