Uchwała Nr XXXII/157/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 marca 2005r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.

 

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

       § 1.1. Zaciąga się kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 140.000,- zł, słownie sto czterdzieści tysięcy złotych w roku 2005 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Kanalizacja sanitarna tłoczno - grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo”.

 

       2. Kwota kredytu zostanie przelana na rachunek Gminy w następujących terminach: do dnia 30.04.2005r. - 16.000 zł; do dnia 15.06.2005r. - 62.000 zł; do dnia 31.08.2005r. - 62.000 zł.

 

       § 2.1. Spłata kredytu nastąpi w ratach rocznych, począwszy od 2006 roku - 5.000 zł, w 2007r. - 10.000 zł, w 2008 - 125.000 zł.

 

       2. Oprocentowanie kredytu zostało określone na 0,5 (słownie pół) stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

 

       § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytu będą wpływy z podatku od nieruchomości.

 

       2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

       § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuję uchwałę o zaciągnięciu kredytu jest zapisane w budżecie gminy na 2005 rok, określone załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

 

       § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

       § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 713


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12306747
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości