Uchwała Nr XXXI/188/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 kwietnia 2009r.

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r. stanowiącego załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.05.2009, ostatnia aktualizacja: 04.05.2009, odsłon: 934


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757286
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości