Uchwała uchylona przez późniejszą uchwałę Nr XXXIII/162/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

 

Uchwała Nr XXXI/154/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 11 marca 2005 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. / art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Tyrowo - obszar Nr 3 określony w „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda “, zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1998 r.

 

      § 2.1. Teren opracowania obejmuje część obrębu Tyrowo.

 

      2. Granice opracowania planu przedstawiają:

 

   a/ załącznik Nr 1 w skali 1: 15000;

 

   b/ załącznik Nr 2 w skali 1: 25000

 

      stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          

            Pełny tekst uchwały wraz z załącznikami graficznymi w załączniku poniżej

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 26.04.2005, ostatnia aktualizacja: 26.04.2005, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292156
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości