Uchwała Nr XXX/180/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r, Nr 97, poz. 674 z późn. zm. Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych Gminy Ostróda, wyłączając Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

1/ przy jednej osobie w rodzinie - 55 zł,

 

2/ przy dwóch osobach w rodzinie - 70 zł,

 

3/ przy trzech osobach w rodzinie - 85 zł,

 

4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 100 zł.

 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu: współmałżonka, dzieci uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia oraz rodziców.

 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt.

 

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 

1/ niezależnie od tytułu prawnego od zajmowanego lokalu mieszkalnego,

 

2/ od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonania pracy, a także w okresach:

 

1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

 

2/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 

3/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

 

4/ korzystania z urlopu wychowawczego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.03.2009, ostatnia aktualizacja: 23.03.2009, odsłon: 1 003


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715053
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości