Uchwała Nr XXX/179/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz.674 z późn. zm. Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:

 

  1/ 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

 

  2/ 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.

 

  2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku.

 

  3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

 

  1/ posiadania wyróżniającej oceny pracy,

 

  2/ otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,

 

  3/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

 

  4. Nagrody nauczycielom przyznają:

 

  1/ ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych,

 

  2/ ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-Wójt w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

 

§ 2. Nagrody, o których mowa w § 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie, jeżeli wystąpi szczególna okoliczność uzasadniająca jej przyznanie.

 

§ 3. Wnioski o Nagrodę Wójta składane są przez dyrektorów szkół w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Ostróda w terminie do 25 września każdego roku.

 

§ 4. Z wnioskiem o nagrodę Wójta:

 

  1/ dla nauczyciela, wicedyrektora występuje dyrektor szkoły,

 

  2/ dla dyrektora szkoły występuje Sekretarz Gminy Ostróda,

 

  3/ dla nauczycieli, związki zawodowe za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

§ 5. 1. Wnioski o nagrodę Wójta opiniuje komisja, powołana przez Wójta w składzie:

 

  1/ Przedstawiciele organu prowadzącego: Sekretarz Gminy Ostróda, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Ostróda, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Ostróda,

 

  2/ Przedstawiciele, reprezentatywnych w rozumieniu Kodeksu Pracy, związków zawodowych funkcjonujących w szkołach na terenie Gminy Ostróda.

 

  2. Pracami komisji kieruje Sekretarz Gminy Ostróda.

 

§ 6. Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:

 

  1/ w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 

 a/ osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

 

  b/ podejmuje działalność innowacyjną w zakresie opracowania autorskich programów i publikacji, wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,

 

 c/ osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i zawodach szczebla co najmniej gminnego,

 

 d/ posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

 

  e/ przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, nadanie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

 

  f/ prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w szkole lub placówce poprzez organizowanie między innymi wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

 

  g/ organizuje interesujące imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

 

  h/ organizuje i prowadzi w sposób atrakcyjny letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

 

  i/ osiąga dobre rezultaty w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

 

  2/ w zakresie pracy opiekuńczej:

 

  a/ zapewnia wszechstronną pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

 

  b/ prowadzi aktywną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

 

  c/ organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, porządku publicznego, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

 

  d/ organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

 

  3/ w zakresie działalności pozaszkolnej:

 

  a/ udziela się w zorganizowanych formach kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami szkoły lub organu prowadzącego,

 

  b/ udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

 

  c/ angażuje się w pracę społeczną zespołów, komisji, stowarzyszeń, których działalność dotyczy oświaty, kultury sportu i rekreacji,

 

  d/ podejmuje skuteczne działania na rzecz poprawy bazy szkoły,

 

  e/ przyczynia się do zdobycia zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów edukacyjnych oraz wpływających na podniesienie jakości funkcjonowania szkoły lub placówki,

 

  f/ nawiązuje współpracę ze szkołami z innych stron kraju albo współpracę zagraniczną, przynoszącą konkretne efekty dydaktyczno-wychowawcze.

 

§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.03.2009, ostatnia aktualizacja: 03.10.2016, odsłon: 1 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715000
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości