Uchwała Nr XXX/176/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w wysokości 241.940,- zł., (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na sfinansowanie planowanego w 2009 roku deficytu budżetu Gminy Ostróda, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 MERCEDES GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo” .

 

§ 2. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą środki budżetowe- dochody własne Gminy Ostróda w latach 2010-20013.

 

§ 3. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dn. 26.03.2009 r.

 

 

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.03.2009, ostatnia aktualizacja: 26.03.2009, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715033
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości