Uchwała Nr XXX/166/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2012 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark
 
      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku § 34 Statutu Sołectwa Idzbark, stanowiącego załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw - Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark, uchwala co następuje:
 
      § 1. Nie uwzględnia się skargi Pana F. na działalność sołtysa wsi Idzbark z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Pana F. o sposobie załatwienia skargi.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
Załącznik do
Uchwały Nr XXX/166/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 listopada 2012 r.
 
UZASADNIENIE do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark.
 
Dnia 8 listopada br. wpłynęła skarga Pana F. do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda w sprawie działalność sołtysa wsi Idzbark. W uzasadnieniu skargi Skarżący wskazał, że działanie Sołtysa w stosunku do jego osoby może wypełniać znamiona czynu określonego w art. 190 Kodeksu karnego oraz w art. 107 Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie, kwestię złożenia doniesienia o możliwości popełnienia wykroczenia i przestępstwa z w/w artykułów Skarżący pozostawił Sołtysowi poprzez wycofanie bezpodstawnych oskarżeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Pismem z dnia 13 listopada 2012r. Skarżący podtrzymał swoje stanowisko o rozpatrzenie skargi.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 34 Statutu organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda. W myśl § 110 ust. 2 Statutu skarga została przedłożona na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Ostróda, celem zajęcia stanowiska. Na przedmiotowym posiedzeniu wysłuchano wyjaśnień Sołtysa, po uprzednim zawiadomieniu o złożeniu skargi na jego działalność.
Po rozpatrzeniu zarzutów skargi i zapoznaniu się z materiałami sprawy, Rada Gminy Ostróda stwierdza, że skarga nie może być uwzględniona. Rada gminy nie jest organem właściwym do oceny, czy zachowanie danej osoby wypełniało znamiona czynu określonego ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.). Do stwierdzenia powyższego uprawnione są wyłącznie organy ścigania, a zatem przedmiotowa materia pozostaje poza zakresem działania Rady Gminy i nie może być przez nią rozstrzygana.

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, odsłon: 651


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627660
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości