Uchwała Nr XXX/161/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2012r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

      Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 29 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr IV/14/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1/ Wójt Gminy Ostróda - Bogusław Jerzy Fijas".

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 645


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627559
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości